THÔNG BÁO Về thời gian nhận đơn gia hạn thời gian học cho sinh viên

Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên về thời gian nhận đơn gia hạn thời gian học tập, áp dụng cho học kỳ II, năm học 2023 -2024 như sau:

  1. Đối tượng: sinh viên hệ IU và liên kết đã quá 1.5 lần thời gian học tập theo chương trình đào tạo chuẩn.
  2. Thời gian được gia hạn tối đa: không quá 2 lần thời gian học tập theo chương trình đào tạo chuẩn.
Khóa sinh viên cần làm đơn gia hạn Hệ đào tạo Thời gian học gia hạn tối đa
Khóa 2016 Hệ chính quy (IU) Hết năm học 2023-2024
Hệ liên kết 4+0
Khóa 2017 Hệ chính quy (IU) Hết năm học 2024-2025
Hệ liên kết 4+0
Khóa 2018 Hệ liên kết 3+1 Hết năm học 2023-2024
Khóa 2019 Hệ liên kết 2.5+1.5 Hết năm học 2023-2024
Hệ liên kết 3+1 Hết năm học 2024-2025
Khóa 2020 Hệ liên kết 2+2 Hết năm học 2023-2024
Hệ liên kết 2.5+1.5 Hết năm học 2024-2025
Khóa 2021 Hệ liên kết 1.5+1.5 Hết năm học 2023-2024
Khóa 2022 Hệ liên kết 1+2 Hết năm học 2023-2024
Hệ liên kết 1.5+1.5 Hết năm học 2024-2025
  1. Thời gian nhận đơn (tại các Khoa/Bộ môn): từ ngày 26/11/2023- 04/12/2023

Trường Đại học Quốc tế thông báo đến các đơn vị và các sinh viên được biết để thực hiện.

         Trân trọng./.