Embedded Lab (LA2. 208)


 

 

 

 

 

Chức Năng và Nhiệm Vụ:

  • Giảng dạy các môn thực hành về Điện tử số và hệ thống nhúng cho sinh viên đại học
  • Nghiên cứu cho sinh viên cao học

Nghiên Cứu:

  • Thiết kế Logic kỹ thuật số (Digital Logic Design)
  • Hệ thống điện tử (Electronics System)
  • Hệ thống nhúng thời gian thực (Embedded Real-time System)

Video Giới Thiệu:

Liên Hệ:

M. Eng Vo Minh Thanh

Trường phòng thí nghiệm

Office room: LA2. 201

Email: vmthanh@hcmiu.edu.vn

M. Eng Le Minh Tuan

Kỹ thuật viên

Office room: LA2. 201

Email: lmtuan@hcmiu.edu.vn

DANH MỤC THIẾT BỊ

Embedded Lab
Description/SpecificationQuantityModel
Picture
Digital Logic Design
Teaching Kits
10 
Power Electronics Kit12 
Electronic Kits12 kits each type 
FPGA ALTERA DE2-11512 

32-BIT Microprocessor Kits

5