Các đề tài nghiên cứu khoa học, xuất bản của Khoa Điện – Điện tử, trường Đại học Quốc Tế có thể được tìm thấy tại:

https://ord.hcmiu.edu.vn/rm/sciman