Giới Thiệu

Xưởng cơ điện của khoa Điện tử – Viễn thông có nhiệm vụ hỗ trợ các bạn sinh viên trong việc thực hiện cái bảng mạch điện tử, cơ khí nhỏ, nhằm phục vụ cho các đồ án môn học và luận văn tốt nghiệp.

Xưởng cũng có chức năng hỗ trợ về mặt cơ khí nhỏ cho các phòng thí nghiệm của Khoa trong các đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Liên Hệ:

Mr. Dang Tri Nhan

Email: nhandt@hcmiu.edu.vn