Sau khi hoàn thành 2 năm đầu của chương trình đào tạo tại trường Đại Học Quốc Tế, sinh viên sẽ hoàn thành 2 năm còn lại tại trường đại học đối tác và bằng tốt nghiệp sẽ được cấp và chứng nhận bởi họ.

Hiện Khoa Điện – Điện tử, trường Đại học Quốc Tế đang cộng tác với các trường sau:

 1. Đại học Nottingham (UK)
 2. Đại học West of England (UK)
 3. Đại học SUNY Binghamton (USA)
 Freshmen Year (1st year)
 Semester 1 Semester 2
MA001UN Calculus 14MA003UN Calculus 24
PH013UN Physics 1 (Mechanics) 2MA027UN Applied Linear Algebra2
CH011UN Chemistry for Engineers3PH014UN Physics 2 (Thermodynamics) 2
CH012UN Chemistry Laboratory1PE008UN Critical Thinking 3
EN007UN Writing AE12EN011UN Writing AE22
EN008UN Listening AE12EN012UN Speaking AE22
EE049UN Introduction to EE 3EE050UN Intro to Computer for Engineers3
 Total Credits 17 Total Credits18
 Sophomore Year (2nd year)
 Semester 1 Semester 2
MA023UN Calculus 34MA024UN Differential Equations4
PH015UN Physics 3 (Electricity & Magnetism)3MA026UN Probability & Random Process3
PH016UN Physics 3 Lab1PH012UN Physics 4 (Optics & Atomics)2
EE051UN Principles of EE 1 3EE010UN Electromagnetic Theory3
EE052UN Principles of EE 1 Lab1EE055UN Principles of EE 23
EE053UN Digital Logic Design3EE056UN Principles of EE 2 Lab 1
EE054UN Digital Logic Design Lab1EE090UN Electronics Devices3
EE057UN Programming for Engineers 3EE091UN Electronics Devices Lab1
EE058UN Programming for Engineers Lab 1   
 Total Credits
20 Total Credits20

Tổng số tín chỉ cần đạt trong 2 năm tại IU: 75 tín chỉ

 – Điều kiện chuyển tiếp:

 • Đạt GPA 60/100 trong 2 năm tại trường Đại Học Quốc Tế HCMIU
 • Đạt chuẩn IELTS 6.0 với các điểm thành phần từ 5.5 trở lên
 • Thời gian chuyển tiếp: Tháng 9 (nottingham.ac.uk)
 Freshmen Year (1st year)
 Semester 1 Semester 2
MA001WE Calculus 14MA003WE Calculus 24
PH013WE Physics 1 (Mechanics) 2MA027WE Applied Linear Algebra2
CH011WE Chemistry for Engineers3PH014WE Physics 2 (Thermodynamics) 2
CH012WE Chemistry Laboratory1PE008WE Critical Thinking 3
EN007WE Writing AE12EN011WE Writing AE22
EN008WE Listening AE12EN012WE Speaking AE22
EE049WE Introduction to EE 3EE050WE Intro to Computer for Engineers3
 Total Credits 17 Total Credits18
 Sophomore Year (2nd year)
 Semester 1 Semester 2
MA023WE Calculus 34MA024WE Differential Equations4
PH015WE Physics 3 (Electricity & Magnetism)3MA026WE Probability & Random Process3
PH016WE Physics 3 Lab1PH012WE Physics 4 (Optics & Atomics)2
EE051WE Principles of EE 1 3EE010WE Electromagnetic Theory3
EE052WE Principles of EE 1 Lab1EE055WE Principles of EE 23
EE053WE Digital Logic Design3EE056WE Principles of EE 2 Lab 1
EE054WE Digital Logic Design Lab1  General Elective3
EE057WE Programming for Engineers 3   
EE058WE Programming for Engineers Lab 1   
 Total Credits
20 Total Credits19

Tổng số tín chỉ cần đạt trong 2 năm tại IU: 74 tín chỉ

 – Điều kiện chuyển tiếp:

 • Đạt GPA 50/100 trong 2 năm tại trường Đại Học Quốc Tế HCMIU
 • Đạt chuẩn IELTS 6.0 với các điểm thành phần từ 5.5 trở lên
 • Thời gian chuyển tiếp: Tháng 9 (http://uwe.ac.uk)
 Freshmen Year (1st year)
 Semester 1 Semester 2
MA001SB Calculus 14MA003SB Calculus 24
PH013SB Physics 1 (Mechanics) 2MA027SB Applied Linear Algebra2
CH011SB Chemistry for Engineers3PH014SB Physics 2 (Thermodynamics) 2
CH012SB Chemistry Laboratory1PE008SB Critical Thinking 3
EN007SB Writing AE12EN011SB Writing AE22
EN008SB Listening AE12EN012SB Speaking AE22
EE049SB Introduction to EE 3EE050SB Intro to Computer for Engineers3
PT001SB Physical Training 13PT002SB Physical Training 23
 Total Credits 20 Total Credits21
 Sophomore Year (2nd year)
 Semester 1 Semester 2
MA023SB Calculus 34MA024SB Differential Equations4
PH015SB Physics 3 (Electricity & Magnetism)3MA026SB Probability & Random Process3
PH016SB Physics 3 Lab1PH012SB Physics 4 (Optics & Atomics)2
EE051SB Principles of EE 1 3EE055SB Principles of EE 23
EE052SB Principles of EE 1 Lab1EE056SB Principles of EE 2 Lab 1
EE053SB Digital Logic Design3EE083SB Microprocessor Systems3
EE054SB Digital Logic Design Lab1EE084SB Microprocessor Systems Lab1
EE057SB Programming for Engineers 3   
EE058SB Programming for Engineers Lab 1   
 Total Credits
20 Total Credits17

Tổng số tín chỉ cần đạt trong 2 năm tại IU: 78 tín chỉ

 – Điều kiện chuyển tiếp:

 • Đạt GPA 3.0/4.0 trong 2 năm tại trường Đại Học Quốc Tế HCMIU
 • Đạt chuẩn IELTS 6.5 hoặc đạt được ít nhất 80 theo chuẩn TOEFL iBT.
 • Thời gian chuyển tiếp: Tháng 9 (http://binghamton.edu)