Sau khi hoàn thành khóa học 2 năm tại trường Đại Học Quốc Tế (HCMIU), các sinh viên sẽ học tiếp và hoàn tất 2 năm còn lại trong chương trình đào tạo tại trường đại học liên kết. Bằng tốt nghiệp của sinh viên cũng sẽ được chứng nhận và cấp bởi trường đại học đối tác.

    Hiện tại, Khoa Điện – Điện tử đang hợp tác với các trường đại học sau:

 • Trường Đại học Nottingham, Anh (UK).
 • Trường Đại học West of England, Anh (UK).
 • Trường Đại học SUNY Binghamton, Mỹ (USA).

Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo của các chương trình liên kết có thể xem tại đây!

* Tất cả thông tin về học phí và chi phí sinh hoạt liệt kê dưới đây được cập nhật cho năm học 2021-2022

1. Trường Đại học Nottingham, Anh (UK)

Tổng số tín chỉ cần đạt trong 2 năm tại IU: 75 tín chỉ

 – Điều kiện chuyển tiếp:

 • Đạt GPA 60/100 trong 2 năm tại trường Đại Học Quốc Tế HCMIU
 • Đạt chuẩn IELTS 6.0 với các điểm thành phần từ 5.5 trở lên
 • Thời gian chuyển tiếp: Tháng 9 (nottingham.ac.uk)

 – Học Phí và Chi Phí Sinh Hoạt

 • Giai đoạn ở HCMIU: ~ 56,000,000VND/năm.
 • Giai đoạn ở trường Đại Học Nottingham:
  • Học phí tại Anh: ~ 441,000,000 – 568,000,000 VND /năm.
  • Chi phí sinh hoạt tại Anh: ~ 237,000,000VND/năm. 

HOẶC

  • Học phí tại chi nhánh Malaysia: ~182,000,000 – 256,000,000VND/năm
  • Chi phí sinh hoạt tại Malaysia: ~ 86,000,000VND/năm

2. Trường Đại học West of England, Anh (UK)

Tổng số tín chỉ cần đạt trong 2 năm tại IU: 74 tín chỉ

 – Điều kiện chuyển tiếp:

 • Đạt GPA 50/100 trong 2 năm tại trường Đại Học Quốc Tế HCMIU
 • Đạt chuẩn IELTS 6.0 với các điểm thành phần từ 5.5 trở lên
 • Thời gian chuyển tiếp: Tháng 9 (http://uwe.ac.uk)

 – Học Phí và Chi Phí Sinh Hoạt

 • Giai đoạn ở HCMIU: ~ 56,000,000VND/năm.
 • Giai đoạn ở trường Đại Học West of England, Anh (UK):
  • Học phí tại trường Đại học West of England, UK: ~ 354,000,000 VND /năm.
  • Chi phí sinh hoạt tại Anh: ~ 237,000,000VND/năm.  

3. Trường Đại học SUNY Binghamton, Mỹ (USA)

Tổng số tín chỉ cần đạt trong 2 năm tại IU: 78 tín chỉ

 – Điều kiện chuyển tiếp:

 • Đạt GPA 3.0/4.0 trong 2 năm tại trường Đại Học Quốc Tế HCMIU
 • Đạt chuẩn IELTS 6.5 hoặc đạt được ít nhất 80 theo chuẩn TOEFL iBT.
 • Thời gian chuyển tiếp: Tháng 9 (http://binghamton.edu)

 – Học Phí và Chi Phí Sinh Hoạt

 • Giai đoạn ở HCMIU: ~ 56,000,000VND/năm.
 • Giai đoạn ở trường Đại Học SUNY Binghamton, Mỹ (USA):
  • Học phí ở trường SUNY Binghamton, USA: ~ 556,000,000 VND /năm.
  • Chi phí sinh hoạt tại Mỹ: ~331,000,000 VND/năm.