Hội đồng phúc khảo Khoa Điện – Điện tử gồm 3 thành viên:

  • Ban chủ nhiệm Khoa Điện – Điện tử
  • Giảng viên Khoa Điện – Điện tử (sẽ được lựa chọn dựa trên môn học sinh viên cần phúc khảo)
  • Đại diện sinh viên (sẽ được lựa chọn vào đầu học kì 1 năm học 2023 – 2024.

Quy trình phúc khảo môn học gồm 3 bước chính:

Bước 1: Sinh viên điền form phúc khảo online theo đường link (Online Request), và gửi về Phòng Đào tạo Đại học (OAA);

Bước 2: Phòng Đào tạo Đại học sẽ chuyển đơn phúc khảo của sinh viên về Khoa Điện – Điện tử và hội đồng phúc khảo của Khoa sẽ họp và xem xét đơn phúc khảo;

Bước 3: Khoa Điện – Điện tử sẽ gửi kết quả phúc khảo cho phòng Đào tạo Đại học và sinh viên. Trong trường hợp cần điều chỉnh điểm, phòng Đào tạo Đại học sẽ thực hiện việc điều chỉnh điểm trên hệ thống cho sinh viên.