Với các bạn sinh viên năm nhất của khoa Điện tử – Viễn thông, năm đầu tiên sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn mới, và cuốn sổ tay sinh viên sẽ là một công cụ giúp đỡ cho các bạn rất nhiều. Cuốn sổ tay bao gồm rất nhiều thông tin hữu ích liên quan tới chương trình học, mô tả môn học, danh sách các môn học tiên quyết, tự chọn và các vấn đề liên quan khác. Do vậy, sinh viên cần đọc kĩ lưỡng và hiểu thấu đáo các nội dung bên trong.

Sinh viên có thể tải Sổ tay sinh viên tương ứng với Khoá học của mình tại đây:

(Cập nhật ngày 13/09/2023)

For students of school year 2023