Kiểm định

Đạt chuẩn kiểm định đào tạo chất lượng quốc tế như ABET (Hoa Kỳ) và AUN (Đông Nam Á)