THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC – HỌC KỲ III, NĂM HỌC 2023-2024

Phòng Đào Tạo Đại học thông báo đến sinh viên về thời gian và những vấn đề liên quan đến đăng ký môn học học kỳ III, năm học 2023-2024:
Hình thức đăng ký: trực tuyến
– Thời gian: 8g00 đến 24g00, từ ngày 20/05/2024 đến 26/05/2024.
– Đối tượng: sinh viên các khóa, cụ thể:
• Thứ hai (20/05/2024): sinh viên các khóa 2019 trở về trước;
• Thứ ba (21/05/2024): sinh viên khóa 2020;
• Thứ tư – thứ năm (22-23/05/2024): sinh viên khóa 2021;
• Thứ sáu – thứ bảy (24-25/05/2024): sinh viên khóa 2022;
• Chủ nhật (26/05/2024): tất cả sinh viên các khóa chưa đăng ký được (trừ khóa 2023).
– Sinh viên khóa 2023: không đăng ký môn học và học theo thời khóa biểu trường xếp.