Kiểm Định

Đạt chuẩn kiểm định đào tạo chất lượng quốc tế như ABET (Hoa Kỳ) và AUN -QA (Đông Nam Á)

I. ABET Accredited Programs:

Electrical Engineering (Bachelor of Engineering in Electrical Engineering)

Accredited: Oct 1, 2017 – Present

Accredited Location: Main Campus

Date of Next Comprehensive Review: 2024 – 2025

Accredited by: Engineering Accreditation Commission

Program Criteria: Electrical and Electronics Engineering

 

II. ASIIN Accredited Programs:

Electrical Engineering (Bachelor of Engineering in Control and Automation Engineering)

Accredited: Under reviewed

Accredited Location: Main Campus

Date of Next Comprehensive Review: TBD

Accredited by: ASIIN

Program Criteria: Subject-specific criteria of the Technical Committee 02 – Electrical Engineering/Information Technology    

III. AUN-QA Accredited Programs:

Electrical Engineering (Bachelor of Engineering in Electronics and Telecommunications)

Accredited: May, 2013 to May, 2017

Accredited Location: Main Campus

Accredited by: AUN-QA

Program Criteria: Bachelor of Engineering in Electronics and Telecommunications