Thông báo đến Đoàn viên, sinh viên về việc cài app Thanh niên Việt Nam và kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Kế hoạch số 76-KH/TĐTN-BTC.KT ngày 14/7/2023 và Thông báo số 347 TB/TĐTN-BTG.ĐN ngày 15/6/2023 của Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. HCM về việc cài đặt Ứng dụng Thanh niên Việt Nam năm 2023 nhằm số hóa nghiệp vụ quản lý đoàn viên, dữ liệu đoàn viên, dữ liệu tổ chức đoàn tại Thành phố Hồ Chí Minh; và tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII thông qua ứng dụng.

Thông tin chi tiết thông báo như sau: https://iuyouth.edu.vn/thanhnienvietnam/  hoặc tại TB232305-CAP-NHAT-THONG-TIN-APP-THANH-NIEN-VN_signed.