Các Chương Trình Liên Kết

Sau khi sinh viên hoàn thành thời gian học tập 2 năm tại Trường Đại học Quốc tế-ĐHQG TPHCM (HCMIU – VNUHCMC), sinh viên sẽ chuyển tiếp và hoàn thành chương trình đào tạo 2 năm cuối tại trường đại học đối tác. Bằng cấp của sinh viên sẽ được trao và chứng thực bởi trường đại học đối tác. Hiện nay khoa đang liên kết với các trường đại học sau:

– Đại học Nottingham (Anh)
– Đại học West of England (Anh)
– Đại học Binghamton SUNY (Mỹ)

Thông tin chi tiết về chương trình liên kết và các mức học phí cụ thể của từng trường đối tác, xin vui lòng tham khảo tại đây

 Freshmen Year (1st year)
 Semester 1  Semester 2
MA001UN  Calculus 1 4 MA003UN  Calculus 2 4
PH013UN  Physics 1 (Mechanics) 2 MA027UN  Applied Linear Algebra 2
CH011UN  Chemistry for Engineers 3 PH014UN  Physics 2 (Thermodynamics) 2
CH012UN  Chemistry Laboratory 1 PE008UN  Critical Thinking  3
EN007UN  Writing AE1 2 EN011UN  Writing AE2 2
EN008UN  Listening AE1 2 EN012UN  Speaking AE2 2
EE049UN  Introduction to EE 3 EE050UN  Intro to Computer for Engineers 3
 Total Credits  17  Total Credits 18
 Sophomore Year (2nd year)
 Semester 1  Semester 2
MA023UN  Calculus 3 4 MA024UN  Differential Equations 4
PH015UN  Physics 3 (Electricity & Magnetism) 3 MA026UN  Probability & Random Process 3
PH016UN  Physics 3 Lab 1 PH012UN  Physics 4 (Optics & Atomics) 2
EE051UN  Principles of EE 1  3 EE010UN  Electromagnetic Theory 3
EE052UN  Principles of EE 1 Lab 1 EE055UN  Principles of EE 2 3
EE053UN  Digital Logic Design 3 EE056UN  Principles of EE 2 Lab 1
EE054UN  Digital Logic Design Lab 1 EE090UN  Electronics Devices 3
EE057UN  Programming for Engineers  3 EE091UN  Electronics Devices Lab 1
EE058UN  Programming for Engineers Lab 1      
 Total Credits
20  Total Credits 20

Total credits taken at IU for 2 years: 75 credits

 – Transfer conditions:

 • Finish the first 2 years at International University, Vietnam National University, HCM with an accumulated GPA ≥ 60/100
 • Acquire an IELTS score of 6.0 overall (with constituent scores ≥ 5.5)
 • Transfer time: September (nottingham.ac.uk)
 Freshmen Year (1st year)
 Semester 1 Semester 2
MA001WE Calculus 14MA003WE Calculus 24
PH013WE Physics 1 (Mechanics) 2MA027WE Applied Linear Algebra2
CH011WE Chemistry for Engineers3PH014WE Physics 2 (Thermodynamics) 2
CH012WE Chemistry Laboratory1PE008WE Critical Thinking 3
EN007WE Writing AE12EN011WE Writing AE22
EN008WE Listening AE12EN012WE Speaking AE22
EE049WE Introduction to EE 3EE050WE Intro to Computer for Engineers3
 Total Credits 17 Total Credits18
 Sophomore Year (2nd year)
 Semester 1 Semester 2
MA023WE Calculus 34MA024WE Differential Equations4
PH015WE Physics 3 (Electricity & Magnetism)3MA026WE Probability & Random Process3
PH016WE Physics 3 Lab1PH012WE Physics 4 (Optics & Atomics)2
EE051WE Principles of EE 1 3EE010WE Electromagnetic Theory3
EE052WE Principles of EE 1 Lab1EE055WE Principles of EE 23
EE053WE Digital Logic Design3EE056WE Principles of EE 2 Lab 1
EE054WE Digital Logic Design Lab1  General Elective3
EE057WE Programming for Engineers 3   
EE058WE Programming for Engineers Lab 1   
 Total Credits
20 Total Credits19

Total credits taken at IU for 2 years: 74 credits

 – Transfer Conditions:

 • Finish the first 2 years at International University with an accumulated GPA ≥ 50/100
 • Acquire an IELTS score of 6.0 overall (with constituent scores ≥ 5.5) 
 • Transfer time: September (http://uwe.ac.uk)
 Freshmen Year (1st year)
 Semester 1 Semester 2
MA001SB Calculus 14MA003SB Calculus 24
PH013SB Physics 1 (Mechanics) 2MA027SB Applied Linear Algebra2
CH011SB Chemistry for Engineers3PH014SB Physics 2 (Thermodynamics) 2
CH012SB Chemistry Laboratory1PE008SB Critical Thinking 3
EN007SB Writing AE12EN011SB Writing AE22
EN008SB Listening AE12EN012SB Speaking AE22
EE049SB Introduction to EE 3EE050SB Intro to Computer for Engineers3
PT001SB Physical Training 13PT002SB Physical Training 23
 Total Credits 20 Total Credits21
 Sophomore Year (2nd year)
 Semester 1 Semester 2
MA023SB Calculus 34MA024SB Differential Equations4
PH015SB Physics 3 (Electricity & Magnetism)3MA026SB Probability & Random Process3
PH016SB Physics 3 Lab1PH012SB Physics 4 (Optics & Atomics)2
EE051SB Principles of EE 1 3EE055SB Principles of EE 23
EE052SB Principles of EE 1 Lab1EE056SB Principles of EE 2 Lab 1
EE053SB Digital Logic Design3EE083SB Microprocessor Systems3
EE054SB Digital Logic Design Lab1EE084SB Microprocessor Systems Lab1
EE057SB Programming for Engineers 3   
EE058SB Programming for Engineers Lab 1   
 Total Credits
20 Total Credits17

Total credits taken at IU for 2 years: 78 credits

 – Transfer Conditions:

 • Finish the first 2 years at International University, VNU, HCM with
  an accumulated GPA ≥ 3.0/4.0
 • Acquire a TOEFL iBT ≥ 80 or an IELTS score of 6.5 overall (with constituent scores ≥ 5.5) 
 • Transfer time: September (http://binghamton.edu)