Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hoá

Chương trình Kỹ thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa được thiết kế trên cở sở đối sánh các chương trình tương tự ở trong nước và quốc tế vào năm 2014. Chương trình được thiết kế, vận hành để hướng đến các chứng chỉ kiểm định chất lượng quốc tế trong tương lai.

Khoa Điện – Điện tử, trường Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra Mục tiêu chương trình đào tạo (Program Educational Objectives) để đào tạo sinh viên tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng chuyên môn cao để:

➼ Trở thành một Kỹ sư có năng lực, có thể đóng góp trong các lĩnh vực khác nhau của ngành Điện và Điện tử.
➼ Tham gia học tập và nghiên cứu suốt đời để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng trong kinh tế và công nghệ toàn cầu
➼ Phục vụ hiệu quả cộng đồng, xã hội và công nghiệp một cách có đạo đức và có trách nhiệm
➼ Có phong cách làm việc chuyên nghiệp và sở hữu khả năng lãnh đạo

Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và năng lực:

 1. Có khả năng xác định, thiết kế và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp bằng cách áp dụng các nguyên lý khoa học, kỹ thuật và toán học.
 2. Có khả năng áp dụng các thiết kế kỹ thuật nhằm tạo ra những giải pháp công nghệ đáp ứng những nhu cầu cụ thể, trong đó có cân nhắc đến các vấn đề về sức khỏe cộng đồng, an toàn và phúc lợi, cũng như các yếu tố toàn cầu, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế.
 3. Có khả năng giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng khác nhau.
 4. Có khả năng nhận thức trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp trong nhiều tình huống chuyên môn khác nhau, từ đó đưa ra những đánh giá sáng suốt, đồng thời xem xét tác động từ những giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội.
 5. Có khả năng hoạt động hiệu quả trong một nhóm cùng các thành viên khác thể hiện khả năng lãnh đạo, tạo một môi trường hoạt động có tinh thần hợp tác và toàn diện, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch nhiệm vụ, từ đó đạt được mục tiêu mong đợi.
 6. Có khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm phù hợp, có khả năng phân tích và diễn giải dữ liệu, đồng thời sử dụng phán đoán kỹ thuật nhằm rút ra kết luận.
 7. Có khả năng tiếp thu và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết bằng nhiều chiến lược học tập phù hợp.

Chương trình đào tạo Kỹ thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa được giảng dạy bằng tiếng Anh với số tín chỉ tối thiểu là 152 và được phân bổ trong thời gian 4 năm học. Sơ đồ lộ trình các môn học của chương trình Kỹ thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa được miêu tả như sau:

Nội dung giới thiệu các môn học chương trình Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa tham khảo tại: Nội dung môn học – AC Program.

Mọi thắc mắc liên quan đến đề cương chi tiết các môn học thuộc chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa , vui lòng liên hệ văn phòng Khoa Điện – Điện tử để được giải đáp thêm.

Tùy vào trình độ tiếng Anh đầu vào của các sinh viên, các lớp tiếng Anh tăng cường sẽ được sắp xếp theo phân bố chuẩn của chương trình đào tạo. Thứ tự chuẩn tiếng Anh đầu vào của trường Đại học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia từ cao tới thấp được phân như sau:

 1. Academic Enghlish 1 ( TOEFL iBT ≥ 56 hoặc IELTS ≥ 5.5 ) ***
 2. Intensive English 2 ( TOEFL iBT ≥ 35 hoặc IELTS ≥ 5.0 )***
 3. Intensive English 1 ( TOEFL iBT < 35 hoặc IELTS < 5.0 )***
 4. Intensive English 0 ( IELTS < 4.5 )***

*** Cập nhật tới 08/08/2023

Các sinh viên được xếp loại Intensive English 0 sẽ phải hoàn tất chương trình tiếng Anh IE 0 trước khi chính bắt đầu học theo chương trình Intensive English 1 được liệt kê bên dưới.

Freshman Year (1st year)

Semester 1

Semester 2

MA001IU

Calculus 1

4

MA003IU

Calculus 2

4

PH013IU

Physics 1 (Mechanics)

2

PH014IU

Physics 2 (Thermodynamics)

2

EN007IU

Writing AE1

2

MA027IU

Applied Linear Algebra

2

EN008IU

Listening AE1

2

EN011IU

Writing AE2

2

PT001IU

Physical Training 1

0

EN012IU

Speaking AE2

2

EEAC001IU

Materials Science & Engineering

3

EE049IU

Introduction to EE

3

EE050IU

Intro to Computer for Engineers

3

PE021IU

General Laws

3

   

PT002IU

Physical Training 2

0

      

Total Credits

16

Total Credits

18

Summer Session

Total Credits

0

  

Sophomore Year (2nd year)

Semester 1

Semester 2

PE015IU

Philosophy of Marxism and Leninism

3

MA026IU

Probability& Random Process

3

EEAC021IU

Mathematics for Engineers

4

MA024IU

Differential Equations

4

EE051IU

Principles of EE 1

3

PH012IU

Physics 4 (Optics & Atomics)

2

EE052IU

Principles of EE 1 Lab

1

EE055IU

Principles of EE 2

3

EE057IU

Programming for Engineers

3

EE056IU

Principles of EE 2 Lab

1

EE058IU

Programming for Engineers Lab

1

PE017IU

Scientific socialism

2

PE016IU

Political economics of Marxism and Leninism

2

EE053IU

Digital Logic Design

3

   

EE054IU

Digital Logic Design Lab

1

Total Credits

17

Total Credits

19

Summer Session

Military Training

Junior Year (3rd year)

Semester 1

Semester 2

EE088IU

Signals & Systems

3

EE092IU

Digital Signal Processing

3

EE089IU

Signals & Systems Lab

1

EE093IU

Digital Signal Processing Lab

1

EE083IU

Micro-processing Systems

3

EEAC006IU

Programmable Logic Control

3

EE084IU

Micro-processing Systems Lab

1

EEAC007IU

Programmable Logic Control Lab

1

EE010IU

Electromagnetic Theory

3

EE130IU

Capstone Design 1

2

EE090IU

Electronics Devices

3

EEAC020IU

Theory of Automatic Control

4

EE091IU

Electronics Devices Lab

1

PE—IU

Engineering Ethics and Critical Thinking

3

PE018IU

History of Vietnamese Communist Party 

2

   
      
      
      

Total Credits

17

Total Credits

17

Summer Session

   

 

 

Senior Year (4th year)

Semester 1

Semester 2

EE131IU

Capstone Design 2

2

EE107IU

Senior Project

2

EEAC–IU

AC Elective Course 01

4

EE114IU

Entrepreneurship

3

EEAC004IU

PC Based Control and SCADA System

3

EEAC–IU

AC Elective Course 02

3

EEAC005IU

PC Based Control and SCADA System Lab

1

EEAC–IU

AC Elective Course 03

3

 

General Elective

3

EEAC–IU

AC Elective Course 04

3

EEAC008IU

Sensors and Instrumentation

3

EEAC–IU

AC Elective Course 05

3

PE019IU

Ho Chi Minh’s Thoughts

2

   

Total Credits

18

Total Credits

17

Summer Session

 EE112IU

Summer Internship

3

  

Senior Year (5th year)

EE097IU

Thesis

10

  

Total Credits

10

Total Credits

17

Freshman Year (1st year)

Semester 1

Semester 2

   

MA001IU

Calculus 1

4

 

IE2

 

EN007IU

Writing AE1

2

  

EN008IU

Listening AE1

2

PT001IU

Physical Training 1

0

PH013IU

Physics 1 (Mechanics)

2

   

EE049IU

Introduction to EE

3

   

MA027IU

Applied Linear Algebra

2

   

PE021IU

General Laws

3

   

PT002IU

Physical Training 2

0

Total Credits

0

Total Credits

18

Summer Session

PH014IU

Physics 2 (Thermodynamics)

2

EN011IU

Writing AE2

2

MA003IU

Calculus 2

4

EN012IU

Speaking AE2

2

Total Credits

10

Sophomore Year (2nd year)

Semester 1

Semester 2

EEAC001IU

Materials Science & Engineering

3

MA026IU

Probability& Random Process

3

EEAC021IU

Mathematics for Engineers

4

MA024IU

Differential Equations

4

EE050IU

Intro to Computer for Engineers

3

EE055IU

Principles of EE 2

3

EE051IU

Principles of EE 1

3

EE056IU

Principles of EE 2 Lab

1

EE052IU

Principles of EE 1 Lab

1

EE053IU

Digital Logic Design

3

EE057IU

Programming for Engineers

3

EE054IU

Digital Logic Design Lab

1

EE058IU

Programming for Engineers Lab

1

PE015IU

Philosophy of Marxism and Leninism

3

Total Credits

18

Total Credits

18

Summer Session

Military Training

Junior Year (3rd year)

Semester 1

Semester 2

EE088IU

Signals & Systems

3

PE017IU

Scientific socialism

2

EE089IU

Signals & Systems Lab

1

EE010IU

Electromagnetic Theory

3

EE083IU

Micro-processing Systems

3

EEAC006IU

Programmable Logic Control

3

EE084IU

Micro-processing Systems Lab

1

EEAC007IU

Programmable Logic Control Lab

1

EE090IU

Electronics Devices

3

EE130IU

Capstone Design 1

2

EE091IU

Electronics Devices Lab

1

EEAC020IU

Theory of Automatic Control

4

PE—IU

Engineering Ethics and Critical Thinking

3

PH012IU

Physics 4 (Optics & Atomics)

2

PE016IU

Political economics of Marxism and Leninism

2

   

Total Credits

17

Total Credits

17

Summer Session

   

 

 

Senior Year (4th year)

Semester 1

Semester 2

EE131IU

Capstone Design 2

2

EE107IU

Senior Project

2

EE092IU

Digital Signal Processing

3

EEAC–IU

AC Elective Course 01

3

EE093IU

Digital Signal Processing Lab

1

EEAC–IU

AC Elective Course 02

3

EEAC004IU

PC Based Control and SCADA System

3

EEAC–IU

AC Elective Course 03

3

EEAC005IU

PC Based Control and SCADA System Lab

1

EEAC–IU

AC Elective Course 04

3

EEAC008IU

Sensors and Instrumentation

3

EE114IU

Entrepreneurship

3

PE018IU

History of Vietnamese Communist Party 

2

PE019IU

Ho Chi Minh’s Thoughts

2

 

General Elective

3

  

Total Credits

18

Total Credits

19

Summer Session

 EE112IU

Summer Internship

3

  

Senior Year (5th year)

EE097IU

Thesis

10

  

EEAC–IU

AC Elective Course 05

4

  

Total Credits

14

Total Credits

0

Freshman Year (1st year)

Semester 1

Semester 2

 

IE1

 

MA001IU

Calculus 1

4

 

IE2

 

EN007IU

Writing AE1

2

  

EN008IU

Listening AE1

2

   

PH013IU

Physics 1 (Mechanics)

2

   

EE049IU

Introduction to EE

3

   

MA027IU

Applied Linear Algebra

2

   

PE021IU

General Laws

3

   

PT001IU

Physical Training 1

0

Total Credits

0

Total Credits

18

Summer Session

PH014IU

Physics 2 (Thermodynamics)

2

EN011IU

Writing AE2

2

MA003IU

Calculus 2

4

EN012IU

Speaking AE2

2

Total Credits

10

Sophomore Year (2nd year)

Semester 1

Semester 2

EEAC001IU

Materials Science & Engineering

3

MA026IU

Probability& Random Process

3

EEAC021IU

Mathematics for Engineers

4

MA024IU

Differential Equations

4

EE050IU

Intro to Computer for Engineers

3

EE055IU

Principles of EE 2

3

EE051IU

Principles of EE 1

3

EE056IU

Principles of EE 2 Lab

1

EE052IU

Principles of EE 1 Lab

1

EE053IU

Digital Logic Design

3

EE057IU

Programming for Engineers

3

EE054IU

Digital Logic Design Lab

1

EE058IU

Programming for Engineers Lab

1

PE015IU

Philosophy of Marxism and Leninism

3

PT002IU

Physical Training 2

0

   

Total Credits

18

Total Credits

18

Summer Session

Military Training

Junior Year (3rd year)

Semester 1

Semester 2

EE088IU

Signals & Systems

3

PE017IU

Scientific socialism

2

EE089IU

Signals & Systems Lab

1

EE010IU

Electromagnetic Theory

3

EE083IU

Micro-processing Systems

3

EEAC006IU

Programmable Logic Control

3

EE084IU

Micro-processing Systems Lab

1

EEAC007IU

Programmable Logic Control Lab

1

EE090IU

Electronics Devices

3

EE130IU

Capstone Design 1

2

EE091IU

Electronics Devices Lab

1

EEAC020IU

Theory of Automatic Control

4

PE—IU

Engineering Ethics and Critical Thinking

3

PH012IU

Physics 4 (Optics & Atomics)

2

PE016IU

Political economics of Marxism and Leninism

2

   

Total Credits

17

Total Credits

17

Summer Session

   

 

 

Senior Year (4th year)

Semester 1

Semester 2

EE131IU

Capstone Design 2

2

EE107IU

Senior Project

2

EE092IU

Digital Signal Processing

3

EEAC–IU

AC Elective Course 01

3

EE093IU

Digital Signal Processing Lab

1

EEAC–IU

AC Elective Course 02

3

EEAC004IU

PC Based Control and SCADA System

3

EEAC–IU

AC Elective Course 03

3

EEAC005IU

PC Based Control and SCADA System Lab

1

EEAC–IU

AC Elective Course 04

3

EEAC008IU

Sensors and Instrumentation

3

EE114IU

Entrepreneurship

3

PE018IU

History of Vietnamese Communist Party 

2

PE019IU

Ho Chi Minh’s Thoughts

2

 

General Elective

3

  

Total Credits

18

Total Credits

19

Summer Session

 EE112IU

Summer Internship

3

  

Senior Year (5th year)

EE097IU

Thesis

10

  

EEAC–IU

AC Elective Course 05

4

  

Total Credits

14

Total Credits

0

Freshman Year (1st year)

Semester 1

Semester 2

 

IE0

  

IE2

 
 

IE1

PT001IU

Physical Training 1

0

Total Credits

0

Total Credits

0

Summer Session

MA001IU

Calculus 1

4

EN007IU

Writing AE1

2

PH013IU

Physics 1 (Mechanics)

2

EN008IU

Listening AE1

2

Total Credits

10

Sophomore Year (2nd year)

Semester 1

Semester 2

MA003IU

Calculus 2

4

PT002IU

Physical Training 2

0

MA027IU

Applied Linear Algebra

2

EE049IU

Introduction to EE

3

EEAC001IU

Materials Science & Engineering

3

EE053IU

Digital Logic Design

3

EN011IU

Writing AE2

2

EE054IU

Digital Logic Design Lab

1

EN012IU

Speaking AE2

2

EE057IU

Programming for Engineers

3

EE050IU

Intro to Computer for Engineers

3

EE058IU

Programming for Engineers Lab

1

EE051IU

Principles of EE 1

3

PH014IU

Physics 2 (Thermodynamics)

2

EE052IU

Principles of EE 1 Lab

1

EEAC021IU

Mathematics for Engineers

4

   

MA024IU

Differential Equations

4

      

Total Credits

20

Total Credits

21

Summer Session

Military Training

Total Credits

0

Junior Year (3rd year)

Semester 1

Semester 2

EE083IU

Micro-processing Systems

3

EE088IU

Signals & Systems

3

EE084IU

Micro-processing Systems Lab

1

EE089IU

Signals & Systems Lab

1

EE055IU

Principles of EE 2

3

EE010IU

Electromagnetic Theory

3

EE056IU

Principles of EE 2 Lab

1

EE131IU

Capstone Design 1

2

MA026IU

Probability& Random Process

3

EEAC020IU

Theory of Automatic Control

4

PH012IU

Physics 4 (Optics & Atomics)

2

EE090IU

Electronics Devices

3

PE015IU

Philosophy of Marxism and Leninism

3

EE091IU

Electronics Devices Lab

1

PE021IU

General Laws

3

 

General Elective

3

Total Credits

19

Total Credits

20

Summer Session

PE018IU

History of Vietnamese Communist Party 

2

PE016IU

Political economics of Marxism and Leninism

2

Total Credits

4

Senior Year (4th year)

Semester 1

Semester 2

EE092IU

Digital Signal Processing

3

EE107IU

Senior Project

2

EE093IU

Digital Signal Processing Lab

1

EEAC–IU

AC Elective Course 01

3

EEAC004IU

PC Based Control and SCADA System

3

EEAC–IU

AC Elective Course 02

3

EEAC005IU

PC Based Control and SCADA System Lab

1

PE—IU

Engineering Ethics and Critical Thinking

3

EEAC008IU

Sensors and Instrumentation

3

EE114IU

Entrepreneurship

3

EE131IU

Capstone Design 2

2

PE019IU

Ho Chi Minh’s Thoughts

2

EEAC006IU

Programmable Logic Control

3

EEAC–IU

AC Elective Course 03

3

EEAC007IU

Programmable Logic Control Lab

1

  

PE017IU

Scientific socialism

2

  

Total Credits

19

Total Credits

19

Summer Session

 EE112IU

Summer Internship

3

 

 

Senior Year (5th year)

EE097IU

Thesis

10

 

 

EEAC–IU

AC Elective Course 04

3

 

 

EEAC–IU

AC Elective Course 05

4

 

 

Total Credits

17

 

 

Những môn học tự chọn chung (general elective) mang đến cho sinh viên khoa Điện tử – Viễn thông cơ hội khám phá một lĩnh vực học thuật bất kỳ mà bản thân yêu thích. Việc được tự do lựa chọn một môn học bất kỳ theo sở thích đóng một vai trò quan trong giúp sinh viên xác định lĩnh vực chuyên môn phù hợp, ví dụ như chuyên ngành kỹ thuật, vật liệu y tế, công nghệ, quản lý, vv… Sinh viên phải học 1 môn trong danh sách sau:

Subject’s ID SubjectsCredit(s)
BA003IU Principles of Marketing3
BA006IU Business Communication3
BA027IU E-Commerce3
BA098IU Leadership3
BA117IU Introduction to Micro Economics3
BA120IU Business Computing Skills3
ENEE1001IU Engineering Drawing3 (2+1 lab)
PE014IU Environmental Science3
ENEE2008IU Environmental Ecology3
CE103IU+04 Computer-Aided Design and Drafting
 (CADD)+Practice CAD
3 + 1
CE211IU  Hydrology – Hydraulics3
IT069IU Object-Oriented Programming3
BM030IU Machine Design 3
IS085IU CAD/CAM/CNC3 (2+1 lab)
IS019IU Production Management3
IS034IU Product Design & Development3
IS040IU Management Information System3
IS065IU Supply Security and Risk Management3
PH027IU Earth observation and the environment3
PH018IU  Introduction to Space Engineering3
PH035IU  Introduction to Space Communications3
PH036IU Remote Sensing3
PH037IU Space Environment3
PH040IU Satellite Technology3
EL017IU Language and Culture3
EL018IL Cross-Cultural Communication3
EL021IL Global Englishes3
EE072IU Computer and Communication Network3

Các môn học tự chọn chuyên ngành được lựa chọn bởi hội đồng khoa học của Khoa Điện tử – Viễn thông. Các môn học này cho phép mỗi sinh viên quyền tự do lựa chọn những định hướng học tập chuyên ngành khác nhau thuộc lĩnh vực Điện tử – Viễn thông. Việc lựa chọn các môn học nên được lập kế hoạch và thực hiện cẩn thận, đồng thời tham khảo ý kiến từ cố vấn học tập nhằm đưa ra những lựa chọn phù hợp nhất vói sinh viên. Sinh viên phải học ít nhất 5 môn (hoặc tương đương 18 tín chỉ) được lựa chọn trong danh sách sau:

Subject’s ID SubjectsCredit(s)
EE061IU
EE062IU
 Analog Electronics
 Analog Electronics Laboratory
3
1
EEAC011IU
EEAC012IU
 Automation Manufacturing System and Technique 
 Automation Manufacturing System and Technique Laboratory
3
1
EEAC013IU Power System and Equipment3
EEAC014IU Neuron Network and Fuzzy Logics3
EEAC015IU Robotics3
EEAC016IU Industrial Electronics3
EEAC017IU Digital Control3
EEAC009IU Electric Safety3
EEAC010IU Electric Machine3
EE104IU
EE118IU
 Embedded Real-time Systems
 Embedded Real-time Systems Laboratory
3
1
EE102IU Stochastic Signal Processing3
EE103IU
EE122IU
 Image Processing and Computer Vision
 Image Processing and Computer Vision Laboratory
3
1
EEAC018IU Advanced Control Engineering3
EEAC019IU System Diagnostic3
EE068IU
EE115IU
 Principles of Communication
 Principles of Communication Laboratory
3
1
EE079IU
EEAC003IU
 Power Electronics
 Power Electronics Laboratory
3
1
EE127IU  Machine learning and Artificial Intelligence3
EE133IU Emerging Engineering Technologies3