Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hoá

Chương trình Kỹ thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa được thiết kế trên cở sở đối sánh các chương trình tương tự ở trong nước và quốc tế vào năm 2014. Chương trình được thiết kế, vận hành để hướng đến các chứng chỉ kiểm định chất lượng quốc tế trong tương lai.

Khoa Điện – Điện tử, trường Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra Mục tiêu chương trình đào tạo (Program Educational Objectives) để đào tạo sinh viên tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng chuyên môn cao để:

➼ Trở thành một Kỹ sư có năng lực, có thể đóng góp trong các lĩnh vực khác nhau của ngành Điện và Điện tử.
➼ Tham gia học tập và nghiên cứu suốt đời để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng trong kinh tế và công nghệ toàn cầu
➼ Phục vụ hiệu quả cộng đồng, xã hội và công nghiệp một cách có đạo đức và có trách nhiệm
➼ Có phong cách làm việc chuyên nghiệp và sở hữu khả năng lãnh đạo

Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và năng lực:

 1. Có khả năng xác định, thiết kế và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp bằng cách áp dụng các nguyên lý khoa học, kỹ thuật và toán học.
 2. Có khả năng áp dụng các thiết kế kỹ thuật nhằm tạo ra những giải pháp công nghệ đáp ứng những nhu cầu cụ thể, trong đó có cân nhắc đến các vấn đề về sức khỏe cộng đồng, an toàn và phúc lợi, cũng như các yếu tố toàn cầu, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế.
 3. Có khả năng giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng khác nhau.
 4. Có khả năng nhận thức trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp trong nhiều tình huống chuyên môn khác nhau, từ đó đưa ra những đánh giá sáng suốt, đồng thời xem xét tác động từ những giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội.
 5. Có khả năng hoạt động hiệu quả trong một nhóm cùng các thành viên khác thể hiện khả năng lãnh đạo, tạo một môi trường hoạt động có tinh thần hợp tác và toàn diện, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch nhiệm vụ, từ đó đạt được mục tiêu mong đợi.
 6. Có khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm phù hợp, có khả năng phân tích và diễn giải dữ liệu, đồng thời sử dụng phán đoán kỹ thuật nhằm rút ra kết luận.
 7. Có khả năng tiếp thu và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết bằng nhiều chiến lược học tập phù hợp.

Chương trình đào tạo Kỹ thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa được giảng dạy bằng tiếng Anh với số tín chỉ tối thiểu là 152 và được phân bổ trong thời gian 4 năm học. Sơ đồ lộ trình các môn học của chương trình Kỹ thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa được miêu tả như sau:

Nội dung giới thiệu các môn học chương trình Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa tham khảo tại: Nội dung môn học – AC Program.

Mọi thắc mắc liên quan đến đề cương chi tiết các môn học thuộc chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa , vui lòng liên hệ văn phòng Khoa Điện – Điện tử để được giải đáp thêm.

Tùy vào trình độ tiếng Anh đầu vào của các sinh viên, các lớp tiếng Anh tăng cường sẽ được sắp xếp theo phân bố chuẩn của chương trình đào tạo. Thứ tự chuẩn tiếng Anh đầu vào của trường Đại học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia từ cao tới thấp được phân như sau:

 1. Academic Enghlish 1 ( TOEFL iBT ≥ 56 hoặc IELTS ≥ 5.5 ) ***
 2. Intensive English 2 ( TOEFL iBT ≥ 35 hoặc IELTS ≥ 5.0 )***
 3. Intensive English 1 ( TOEFL iBT < 35 hoặc IELTS < 5.0 )***
 4. Intensive English 0 ( IELTS < 4.5 )***

*** Cập nhật tới 19/07/2021

Các sinh viên được xếp loại Intensive English 0 sẽ phải hoàn tất chương trình tiếng Anh IE 0 trước khi chính bắt đầu học theo chương trình Intensive English 1 được liệt kê bên dưới.

 Freshmen Year (1st year)
 Semester 1 Semester 2
MA001IU Calculus 14MA003IU Calculus 24
PH013IU Physics 1 (Mechanics) 2PH014IU  Physics 2 (Thermodynamics) 2
PE015IU Philosophy of Marxism and Leninism3PE017IU
 Scientific socialism2
EN007IU Writing AE12EN011IU Writing AE22
EN008IU  Listening AE12EN012IU  Speaking AE22
PT001IU Physical Training 1 0MA027IU  Applied Linear Algebra2
PE016IU Political economics of Marxism and   Leninism2EE049IU  Introduction to EE 3
EE050IU Intro to Computer for Engineers3PE049IU  Critical Thinking3
   PT002IU Physical Training 2 0
 Total Credits 18 Total Credits20
 Summer Semester
PE018IU History of Vietnamese Communist   Party 2  
 Total Credits 2
 Sophomore Year (2nd year)
 Semester 1 Semester 2
EEAC001IU Material Science & Engineering3MA026IU Probability & Random Process3
EEAC021IU Mathematics for Engineers4MA024IU  Differential Equations4
EE051IU Principles of EE 1 3PH012IU Physics 4 (Optics & Atomics)2
EE052IU Principles of EE 1 Lab1EE010IU Electromagnetic Theory3
EE053IU Digital Logic Design3EE055IU Principles of EE 23
EE054IU Digital Logic Design Lab1EE056IU Principles of EE 2 Lab 1
EE057IU Programming for Engineers 3EE090IU Electronics Devices3
EE058IU Programming for Engineers Lab 1EE091IU Electronics Devices Lab1
 Total Credits 19 Total Credits 20
 Summer Semester
  Military Training    
 Junior Year (3rd year)
 Semester 1 Semester 2
EE088IU Signals & Systems3EE092IU Digital Signal Processing3
EE089IU Signals & Systems Lab1EE093IU Digital Signal Processing Lab1
EE083IU Micro-processing Systems3EEAC004IU PC Based Control and SCADA   System3
EE084IU Micro-processing Systems Lab1EEAC005IU PC Based Control and SCADA   System Lab1
EEAC020IU Theory of Automatic Control4EEAC006IU Programmable Logic Control3
EE130IU Capstone Design 1 2EEAC007IU Programmable Logic Control Lab1
  General Elective3EEAC008IU Sensors and Instrumentation3
PE020IU Engineering Ethics and Professional   Skills3EE131IU Capstone Design 22
PE019IU Ho Chi Minh’s Thoughts2EEAC—IU  AC Elective Course 014
 Total Credits22 Total Credits21
 Summer Semester
EE112IU
 Summer Internship3  
 Senior Year (4th year)
 Semester 1 Semester 2
EE107IU Senior Project2 EE097IU Thesis10
EEAC—IU  AC Elective Course 023   
EEAC—IU  AC Elective Course 033   
EEAC—IU  AC Elective Course 043   
EE114IU Entrepreneurship 3   
EEAC—IU  AC Elective Course 053   
 Total Credits17 Total Credits10
 Freshmen Year (1st year)
 Semester 1 Semester 2
   MA001IU Calculus 1 4
   EN007IU  Writing AE1 2
  IE2 EN008IU Listening AE12
   PE015IU Philosophy of Marxism and Leninism3
   PE016IU Political economics of Marxism and   Leninism2
   PH013IU Physics 1 (Mechanics)2
   EE049IU Introduction to EE3
   PT001IU Physical Training 1 0
   PE008IU Critical Thinking3
 Total Credits 0 Total Credits21
 Summer Semester
PH014IU Physics 2 (Thermodynamics)2EN011IU Writing AE 22
PE017IU Scientific socialism2EN012IU  Speaking AE22
   MA003IU Calculus 24
 Total Credits 12
 Sophomore Year (2nd year)
 Semester 1 Semester 2
EEAC001IU Material Science & Engineering3MA024IU Differential Equations4
EEAC021IU Mathematics for Engineers4MA026IU  Probability & Random Process3
EE050IU
 Intro to Computer for Engineers3PH012IU Physics 4 (Optics & Atomics)2
EE051IU Principles of EE 1 3EE010IU Electromagnetic Theory3
EE052IU Principles of EE 1 Lab1EE055IU Principles of EE 23
EE053IU Digital Logic Design3EE056IU Principles of EE 2 Lab1
EE054IU Digital Logic Design Lab1EE057IU Programming for Engineers3
MA027IU Applied Linear Algebra2EE058IU Programming for Engineers Lab1
PT002IU Physical Training 2 0EE090IU Electronics Devices3
   EE091IU Electronics Devices Lab1
 Total Credits 21 Total Credits 24
 Summer Semester
  Military Training    
 Junior Year (3rd year)
 Semester 1 Semester 2
EE088IU Signals & Systems3EE092IU Digital Signal Processing3
EE089IU Signals & Systems Lab1EE093IU Digital Signal Processing Lab1
EE083IU Micro-processing Systems3EEAC004IU PC Based Control and SCADA   System3
EE084IU Micro-processing Systems Lab1EEAC005IU PC Based Control and SCADA   System Lab1
EEAC020IU Theory of Automatic Control4EEAC006IU Programmable Logic Control3
EE130IU Capstone Design 1 2EEAC007IU Programmable Logic Control Lab1
PE018IU History of Vietnamese
Communist Party
2PE019IU  Ho Chi Minh’s
Thoughts
2
PE020IU  Engineering Ethics and Professional   Skills3EE131IU Capstone Design 22
     General Elective 3
 Total Credits19 Total Credits19
 Summer Semester
EE112IU
 Summer Internship3  
 Senior Year (4th year)
 Semester 1 Semester 2
EE107IU Senior Project2 EE097IU Thesis10
EEAC—IU AC Elective Course 01 4 EEAC—IU AC Elective Course 04  3 
EEAC—IU AC Elective Course 02 3 EEAC—IU AC Elective Course 05 3
EEAC—IU AC Elective Course 03 3   
EE114IU Entrepreneurship 3   
EEAC008IU Sensors and Instrumentation3   
 Total Credits18 Total Credits16
 Freshmen Year (1st year)
 Semester 1 Semester 2
  IE1 MA001IU Calculus 1 4
  IE2 EN007IU  Writing AE1 2
   EN008IU Listening AE12
   PE015IU Philosophy of Marxism and Leninism3
   PE016IU Political economics of Marxism and   Leninism2
   PH013IU Physics 1 (Mechanics)2
   EE049IU Introduction to EE3
   PT001IU Physical Training 1 0
   PE008IU Critical Thinking3
 Total Credits 0 Total Credits21
 Summer Semester
PH014IU Physics 2 (Thermodynamics)2EN011IU Writing AE 22
PE017IU Scientific socialism2EN012IU  Speaking AE22
   MA003IU Calculus 24
 Total Credits 12
 Sophomore Year (2nd year)
 Semester 1 Semester 2
EEAC001IU Material Science & Engineering3MA024IU Differential Equations4
EEAC021IU Mathematics for Engineers4MA026IU  Probability & Random Process3
EE050IU
 Intro to Computer for Engineers3PH012IU Physics 4 (Optics & Atomics)2
EE051IU Principles of EE 1 3EE010IU Electromagnetic Theory3
EE052IU Principles of EE 1 Lab1EE055IU Principles of EE 23
EE053IU Digital Logic Design3EE056IU Principles of EE 2 Lab1
EE054IU Digital Logic Design Lab1EE057IU Programming for Engineers3
MA027IU Applied Linear Algebra2EE058IU Programming for Engineers Lab1
PT002IU Physical Training 2 0EE090IU Electronics Devices3
   EE091IU Electronics Devices Lab1
 Total Credits 21 Total Credits 24
 Summer Semester
  Military Training    
 Junior Year (3rd year)
 Semester 1 Semester 2
EE088IU Signals & Systems3EE092IU Digital Signal Processing3
EE089IU Signals & Systems Lab1EE093IU Digital Signal Processing Lab1
EE083IU Micro-processing Systems3EEAC004IU PC Based Control and SCADA   System3
EE084IU Micro-processing Systems Lab1EEAC005IU PC Based Control and SCADA   System Lab1
EEAC020IU Theory of Automatic Control4EEAC006IU Programmable Logic Control3
EE130IU Capstone Design 1 2EEAC007IU Programmable Logic Control Lab1
PE018IU History of Vietnamese
Communist Party
2PE019IU  Ho Chi Minh’s
Thoughts
2
PE020IU  Engineering Ethics and Professional   Skills3EE131IU Capstone Design 22
     General Elective 3
 Total Credits19 Total Credits19
 Summer Semester
EE112IU
 Summer Internship3  
 Senior Year (4th year)
 Semester 1 Semester 2
EE107IU Senior Project2 EE097IU Thesis10
EEAC—IU AC Elective Course 01 4 EEAC—IU AC Elective Course 04  3 
EEAC—IU AC Elective Course 02 3 EEAC—IU AC Elective Course 05 3
EEAC—IU AC Elective Course 03 3   
EE114IU Entrepreneurship 3   
EEAC008IU Sensors and Instrumentation3   
 Total Credits18 Total Credits16
 Freshmen Year (1st year)
 Semester 1 Semester 2
  IE0   IE2 
  IE1    
 Total Credits 0 Total Credits0
 Summer Semester
MA001IU Calculus 14EN007IU Writing AE 12
PH013IU Physics 1 (Mechanics)2EN008IU  Listening AE12
 Total Credits 10
 Sophomore Year (2nd year)
 Semester 1 Semester 2
MA003IU Calculus 24PT002IU Physical Training 20
PE015IU Philosophy of Marxism and Leninism3EE049IU Introduction to EE3
MA027IU  Applied Linear Algebra2EE053IU Digital Logic Design3
PT001IU Physical Training 1 0EE054IU Digital Logic Design Lab1
EN011IU Writing AE 22PH012IU Physics 4 (Optics & Atomics)2
EN012IU Speaking AE22PE016IU Political economics of Marxism and   Leninism2
EE050IU Intro to Computer for Engineers3PH014IU Physics 2 (Thermodynamics)2
EE051IU Principles of EE 13EEAC021IU Mathematics for Engineers4
EE052IU Principles of EE 1 Lab1EE055IU Principles of EE 2 3
   EE056IU Principles of EE 2 Lab1
 Total Credits 20 Total Credits 21
 Summer Semester
  Military Training    
 Junior Year (3rd year)
 Semester 1 Semester 2
EEAC001IU Material Science & Engineering3EE088IU Signals & Systems3
EE057IU Programming for Engineers3EE089IU Signals & Systems Lab1
EE058IU Programming for Engineers Lab1EEAC004IU PC Based Control and SCADA   System3
EE010IU Electromagnetic Theory3EEAC005IU PC Based Control and SCADA   System Lab1
EE090IU Electronics Devices 3EEAC006IU Programmable Logic Control3
EE091IU Electronics Devices Lab1EEAC007IU Programmable Logic Control Lab1
MA026IU Probability& Random Process3EEAC020IU Theory of Automatic Control4
MA024IU Differential Equations 4EE130IU Capstone Design 1 2
PE017IU Scientific socialism2EE083IU Micro-processing Systems3
   EE084IU Micro-processing Systems Lab1
 Total Credits23 Total Credits22
 Summer Semester
PE018IU History of Vietnamese Communist Party2 PE019IU Ho Chi Minh’s Thoughts 2 
 Total Credits4
 Senior Year (4th year)
 Semester 1 Semester 2
EE092IU Digital Signal Processing3EEAC—IU AC Elective Course 033
EE093IU Digital Signal Processing Lab1EEAC—IU AC Elective Course 043
EEAC—IU AC Elective Course 014EEAC—IU AC Elective Course 053
EEAC—IU AC Elective Course 023  General Elective3
EEAC008IU Sensors and Instrumentation3EE107IU Senior Project2
PE020IU Engineering Ethics and Professional   Skills3EE114IU Entrepreneurship3
PE008IU  Critical Thinking 3   
EE131IU Capstone Design 22   
 Total Credits22 Total Credits17
 Summer Semester
EE112IU Summer Internship 3  
 Total Credits3
 Senior Year (5th year)  
 Semester 1  
EE097IUThesis10  
 Total Credits10  

Những môn học tự chọn chung (general elective) mang đến cho sinh viên khoa Điện tử – Viễn thông cơ hội khám phá một lĩnh vực học thuật bất kỳ mà bản thân yêu thích. Việc được tự do lựa chọn một môn học bất kỳ theo sở thích đóng một vai trò quan trong giúp sinh viên xác định lĩnh vực chuyên môn phù hợp, ví dụ như chuyên ngành kỹ thuật, vật liệu y tế, công nghệ, quản lý, vv… Sinh viên phải học 1 môn trong danh sách sau:

Subject’s ID SubjectsCredit(s)
BA003IU Principles of Marketing3
BA006IU Business Communication3
BA027IU E-Commerce3
BA098IU Leadership3
BA117IU Introduction to Micro Economics3
BA120IU Business Computing Skills3
ENEE1001IU Engineering Drawing3 (2+1 lab)
PE014IU Environmental Science3
ENEE2008IU Environmental Ecology3
CE103IU+04 Computer-Aided Design and Drafting
 (CADD)+Practice CAD
3 + 1
CE211IU  Hydrology – Hydraulics3
IT069IU Object-Oriented Programming3
BM030IU Machine Design 3
IS085IU CAD/CAM/CNC3 (2+1 lab)
IS019IU Production Management3
IS034IU Product Design & Development3
IS040IU Management Information System3
IS065IU Supply Security and Risk Management3
PH027IU Earth observation and the environment3
PH018IU  Introduction to Space Engineering3
PH035IU  Introduction to Space Communications3
PH036IU Remote Sensing3
PH037IU Space Environment3
PH040IU Satellite Technology3
EL017IU Language and Culture3
EL018IL Cross-Cultural Communication3
EL021IL Global Englishes3
EE072IU Computer and Communication Network3

Các môn học tự chọn chuyên ngành được lựa chọn bởi hội đồng khoa học của Khoa Điện tử – Viễn thông. Các môn học này cho phép mỗi sinh viên quyền tự do lựa chọn những định hướng học tập chuyên ngành khác nhau thuộc lĩnh vực Điện tử – Viễn thông. Việc lưa chọn các môn học nên được lập kế hoạch và thực hiện cẩn thận, đồng thời tham khảo ý kiến từ cố vấn học tập nhằm đưa ra những lựa chọn phù hợp nhất vói sinh viên. Sinh viên phải học ít nhất 5 môn (hoặc tương đương 18 tín chỉ) được lựa chọn trong danh sách sau:

Subject’s ID SubjectsCredit(s)
EE061IU
EE062IU
 Analog Electronics
 Analog Electronics Laboratory
3
1
EEAC011IU
EEAC012IU
 Automation Manufacturing System and Technique 
 Automation Manufacturing System and Technique Laboratory
3
1
EEAC013IU Power System and Equipment3
EEAC014IU Neuron Network and Fuzzy Logics3
EEAC015IU Robotics3
EEAC016IU Industrial Electronics3
EEAC017IU Digital Control3
EEAC009IU Electric Safety3
EEAC010IU Electric Machine3
EE104IU
EE118IU
 Embedded Real-time Systems
 Embedded Real-time Systems Laboratory
3
1
EE102IU Stochastic Signal Processing3
EE103IU
EE122IU
 Image Processing and Computer Vision
 Image Processing and Computer Vision Laboratory
3
1
EEAC018IU Advanced Control Engineering3
EEAC019IU System Diagnostic3
EE068IU
EE115IU
 Principles of Communication
 Principles of Communication Laboratory
3
1
EE079IU
EEAC003IU
 Power Electronics
 Power Electronics Laboratory
3
1
EE127IU  Machine learning and Artificial Intelligence3
EE133IU Emerging Engineering Technologies3