school and education

 • HOME
 • Tuyển sinh ▼
 • Đào tạo Đại Học »
 • » Chương trình Liên kết

Chương Trình Liên Kết

  Sau khi  hoàn thành khóa học 2 năm tại trường Đại Học Quốc Tế (HCMIU), các sinh viên sẽ học tiếp và hoàn tất 2 năm còn lại trong chương trình đào tạo tại trường đại học liên kết. Bằng tốt nghiệp cũng sẽ được chứng nhận và cấp bởi họ.
  Hiện tại, khoa Điện Tử - Viễn Thông đang hợp tác với các trường đại học sau:

    - Trường Đại Học Nottingham, UK
    - Trường Đại Học West of England, UK
    - Trường Đại Học Binghamton SUNY, USA
    - Trường Đại Học Monash, Úc

1. Trường Đại Học Nottingham, UK

Chi tiết chương trình:

  Tổng số tín chỉ cần đạt trong 2 năm tại IU: 75 tín chỉ

  ⁍ Điều kiện chuyển tiếp

 • Đạt GPA 60/100 trong 2 năm tại trường Đại Học Quốc Tế HCMIU

 • Đạt chuẩn IELTS 6.0 với các điểm thành phần từ 5.5 trở lên

 • Thời gian chuyển tiếp: Tháng 9 (nottingham.ac.uk)

  ⁍ Học Phí và Chi Phí Sinh Hoạt

 • Giai đoạn ở HCMIU: ~ 56,000,000VND/năm

 • Giai đoạn ở trường Đại Học Nottingham:
  • Học phí tại Anh: ~ 441,000,000 – 568,000,000 VND /năm

  • Chi phí sinh hoạt tại Anh: ~ 237,000,000VND/năm

HOẶC

 • Học phí tại chi nhánh Malaysia: ~182,000,000 – 256,000,000VND/năm

 • Chi phí sinh hoạt tại Malaysia: ~ 86,000,000VND/năm

2. Trường Đại Học West of England, UK

Chi tiết chương trình:

  Tổng số tín chỉ cần đạt trong 2 năm tại IU: 74 tín chỉ

  ⁍ Điều kiện chuyển tiếp

 • Đạt GPA 50/100 trong 2 năm tại trường Đại Học Quốc Tế HCMIU

 • Đạt chuẩn IELTS 6.0 với các điểm thành phần từ 5.5 trở lên

 • Thời gian chuyển tiếp: Tháng 1 và tháng 9 (uwe.ac.uk)

  ⁍ Học Phí và Chi Phí Sinh Hoạt

 • Giai đoạn ở HCMIU: ~ 56,000,000VND/năm

 • Giai đoạn ở trường University of West England, UK: ~ 354,000,000VND/năm
 • Chi phí sinh hoạt tại Anh: ~237,000,000 VND/năm

3. Trường Đại Học SUNY Binghamton, USA

Chi tiết chương trình:

  Tổng số tín chỉ cần đạt trong 2 năm tại IU: 78 tín chỉ

  ⁍ Điều kiện chuyển tiếp

 • Đạt GPA 3.0/4.0 trong 2 năm tại trường Đại Học Quốc Tế HCMIU

 • Đạt chuẩn IELTS 6.5 hoặc đạt được ít nhất 80 theo chuẩn TOEFL iBT

 • Thời gian chuyển tiếp: Tháng 9 (binghamton.edu)

  ⁍ Học Phí và Chi Phí Sinh Hoạt

 • Giai đoạn ở HCMIU: ~ 56,000,000VND/năm

 • Giai đoạn ở trường SUNY Binghamton, USA: ~ 556,000,000VND/năm
 • Chi phí sinh hoạt tại USA: ~ 331,000,000VND/năm

4. Trường Monash, Úc (Chương trình chuyển đổi tín chỉ)

** Các thông tin sẽ được cập nhật thêm sau khi trường có thêm chi tiết cụ thể

   Điều kiện chuyển tiếp

 • Đạt GPA 70/100 trong 2 năm tại trường Đại Học Quốc Tế HCMIU

 • Đạt chuẩn IELTS 6.5 hoặc đạt được ít nhất 80 theo chuẩn TOEFL iBT ( có thể sẽ được đổi )

  ⁍ Học Phí và Chi Phí Sinh Hoạt

 • Theo thông tin từ trường Monash, tổng chi phí sẽ có thể tới khoảng A$22,900+/năm hoặc khoảng 383,000,000 VND/năm

 

SEE Logo