school and education

SEE Logo

Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Cố vấn / Chủ nhiệm

Niên khóa

Cố vấn học tập

Office

Khóa 2018 AC

Tôn Thất Long A2.206

Khóa 2018 EE

Đỗ Ngọc Hùng A2.206

Khóa 2017 EE & Liên Kết

Võ Minh Thạnh

A2.201

Khóa 2017 AC

Nguyễn Bình Dương

A2.206

Khóa 2016 EE

Vương Quốc Bảo

A2.109

Khóa 2016 AC

Nguyễn Thái Châu

A2.202

Khóa 2016 Liên kết

Nguyễn Tuấn Đức

A2.206

Khóa 2015 EE

Mai Linh

A2.206

Khóa 2015 AC

Võ Tấn Phước

A2.206

Khóa 2015 Liên kết

Nguyễn Tuấn Đức

A2.206

Khóa 2014 EE

Đỗ Ngọc Hùng

A2.206

Khóa 2014 AC

Tôn Thất Long

A2.206

Khóa 2014 Liên kết

Nguyễn Tuấn Đức

A2.206

Khóa 2013 EE

Võ Minh Thạnh

A2.201

Khóa 2013 Liên Kết

Nguyễn Tuấn Đức

A2.206

Khóa 2012 EE

Nguyễn Ngọc Trường Minh

A2.206

SEE Logo