school and education

  • HOME
  • Sinh viên ▼
  • Cố vấn/Chủ nhiệm

Cố vấn / Chủ nhiệm

School Year

Advisors

Office

2021 EE

Tạ Quang Hiển

A2.206

2021 AC

Nguyễn Lập Luật

A2.206

2021 Twinning

Huỳnh Võ Trung Dũng

A2.206

2020 EE & Twinning

Huỳnh Tấn Quốc

A2.206

2020 AC

Võ Tấn Phước

A2.209

   2019 EE & Twinning   

Huỳnh Võ Trung Dũng

A2.206

   2019 AC

Phạm Trung Kiên

A2.206

   2018 EE & Twinning

Đỗ Ngọc Hùng A2.206

   2018 AC

Tôn Thất Long A2.206

   2017 EE & Twinning 
   & AC

Võ Minh Thạnh

A2.201

   2016 EE & Twinning

   Nguyễn Ngọc Trường Minh   

A2.206

   2016 AC

Nguyễn Văn Bình

A2.206

   2015 EE

Mai Linh

A2.206

   2015 AC

Võ Tấn Phước

A2.206

   2014 EE

Đỗ Ngọc Hùng

A2.206

   2014 AC

Tôn Thất Long

A2.206

   2013 EE

Võ Minh Thạnh

A2.201

   2012 EE

Nguyễn Ngọc Trường Minh

A2.206

SEE Logo