school and education

SEE Logo

Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Lab manager
Lab assistant

Overviews

Là một trongnhững phòng thí nghiệm đầu tiên của khoa ĐT-VT, phòng thí nghiệm Điện tử được trang bị hiện đại với mục tiêu giảng dạy và nghiên cứu lập trình ứng dụng cho smartphone, tablet tích hợp IoT, & thiết kế lập trình vi mạch, chip.

SEE Logo