school and education

  • HOME
  • Nghiên cứu ▼
  • Phòng thí nghiệm »
  • » PTN Điện tử
Vo, Minh Thanh
Vo, Minh ThanhLecturer
Room Office:A2.201
Email:
vmthanh@hcmiu.edu.vn
Le, Minh Tuan
Le, Minh TuanLab technician
Room Office:A2.201
Email:
lmtuan@hcmiu.edu.vn

Overviews

Là một trongnhững phòng thí nghiệm đầu tiên của khoa ĐT-VT, phòng thí nghiệm Điện tử được trang bị hiện đại với mục tiêu giảng dạy và nghiên cứu lập trình ứng dụng cho smartphone, tablet tích hợp IoT, & thiết kế lập trình vi mạch, chip.

Introduction video

SEE Logo