school and education

THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2021 - 2022 (Posted on 08/05/2022)

 

Phòng Đào Tạo Đại học thông báo đến sinh viên về thời gian và những vấn đề liên quan đến đăng ký môn học học kỳ 3, năm học 2021-2022:

1/ Hình thức đăng ký: trực tuyến
  - Thời gian: từ 8g00 đến 24g00, cụ thể cho các khóa như sau:
    ·Thứ hai (16/5/2022): sinh viên các khóa 2018 trở về trước;
    ·Thứ ba (17/5/2022): sinh viên khóa 2019;
    ·Thứ tư (18/5/2022): sinh viên khóa 2020 (trừ sinh viên chương trình trong nước cấp bằng);
    ·Thứ năm (19/5/2022): tất cả sinh viên các khóa chưa đăng ký được (trừ sinh viên Khóa 2020 chương trình trong nước cấp bằng và sinh viên khóa 2021);

Lưu ý:
  - Ngày 10-11/5/2022 (đăng ký demo): sinh viên đăng ký demo và phòng Đào tạo Đại học kiểm tra hệ thống đăng ký môn học trực tuyến. Do đó, mọi kết quả đăng ký môn học trong thời gian này sẽ không được công nhận.
  - Sinh viên khóa 2020 chương trình trong nước và sinh viên các khóa khác đăng ký học Giáo Dục Quốc Phòng, không đăng ký các môn học trong học kỳ 3 năm học 2021-2022 để tránh bị trùng lịch học Giáo Dục Quốc Phòng (từ ngày 25/7/2022 đến ngày 20/8/2022). Phòng Đào tạo Đại học sẽ đăng ký môn Giáo dục Quốc phòng cho sinh viên Khóa 2020 chương trình trong nước.
  - Sinh viên đang bảo lưu sẽ không được đăng ký môn học trực tuyến. Sinh viên nộp đơn nhập học lại học kỳ hè, năm học 2021 - 2022 qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 12/05/2022.
  - Trong thời gian đăng ký môn học, mọi sự thay đổi về sĩ số của các nhóm môn học sẽ được thể hiện vào 8h00 sáng ngày tiếp theo trong thời gian còn đăng ký môn học.
  - Sinh viên còn nợ học phí sẽ không được đăng ký môn học. Trong thời gian đăng ký môn học, Phòng Kế hoạch Tài chính sẽ cập nhật học phí từ sau 24g00 hằng ngày đến trước 8g00 sáng ngày tiếp theo. Vì vậy, sinh viên sẽ được phép vào đăng ký môn học trở lại bình thường từ 8g00 sáng ngày tiếp theo trong thời gian đăng ký môn học.
  - Các lớp môn học mở cho sinh viên Khóa 2021 sẽ bắt đầu học sau, vì vậy Sinh viên từ khóa 2020 trở về trước lưu ý thời gian bắt đầu của các lớp khi đăng ký môn học.

2/ Thời gian giáo viên chủ nhiệm duyệt kết quả đăng ký môn học trực tuyến: 16/5/2022 – 20/5/2022.

Lưu ý:
  - Sau khi GVCN duyệt kết quả đăng ký môn học, sinh viên không thể thay đổi môn học dù còn thời gian đăng ký.
  - Các vấn đề phát sinh trong việc điều chỉnh đăng ký môn học, sinh viên liên hệ giáo viên chủ nhiệm kiểm tra xử lý.

3/ Trong quá trình đăng ký, sinh viên phải đặc biệt lưu ý về giờ học và phòng học để đảm bảo di chuyển, nghỉ ngơi hợp lý giữa các tiết học.

Sáng:

Tiết 1: 8h00 – 8h50
Tiết 2: 8h50 – 9h40
Tiết 3: 9h40 – 10h30
Tiết 4: 10h35 – 11h25
Tiết 5: 11h25 – 12h15
Tiết 6: 12h15 – 13h05

Chiều:

Tiết 7: 13h15 – 14h05
Tiết 8: 14h05 – 14h55
Tiết 9: 14h55 – 15h45
Tiết 10: 15h50 – 16h40
Tiết 11: 16h40 – 17h30
Tiết 12: 17h30 – 18h20

4/ Học kỳ 3, sinh viên không có tuần điều chỉnh đăng ký môn học.

5/ Về việc tách lớp sau thời gian đăng ký môn học khi số lượng sinh viên đăng ký một môn học quá đông (nếu có) thì cách thức tách như sau:
  - Lớp được tách sẽ có thời khóa biểu trùng với lớp ban đầu mở đăng ký (tách lớp song song) để không ảnh hưởng đến thời khóa biểu của sinh viên;
  - Sĩ số của lớp ban đầu sẽ được giữ nguyên theo sĩ số đã mở, sĩ số các lớp tách sẽ dựa theo yêu cầu của Khoa/Bộ môn (tức là những sinh viên đăng ký sớm sẽ giữ nguyên ở lớp cũ, còn những sinh viên đăng ký trễ hơn khi vượt quá sĩ số mở ban đầu sẽ được chuyển sang lớp mới tách);
  - Thứ tự sinh viên được tách sẽ dựa vào thời gian đăng ký môn học được ghi nhận trong file “nhật ký đăng ký môn học”;
  - Khoa/Bộ môn sẽ quyết định việc tách lớp, sĩ số lớp và phân công giảng dạy của lớp tách mới;
  - Mọi thắc mắc v/v thay đổi giảng viên, hủy/mở thêm lớp, sinh viên liên hệ với Khoa/Bộ môn.

6/ Các vấn đề phát sinh trong thời gian đăng kí môn học, vui lòng liên hệ:
  - Tư vấn chọn môn học/mã môn học, hướng dẫn đăng kí môn học và trường hợp không thể thay đổi môn học trong thời gian đăng kí do kết quả đăng kí môn học đã được duyệt: Giáo viên chủ nhiệm
  - Thắc mắc về môn học, thời khóa biểu, sĩ số: Khoa/Bộ môn
  - Thắc mắc về học phí và các vấn đề liên quan: Phòng Kế hoạch – Tài chính, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  - Thắc mắc về tài khoản Edusoft, mã sinh viên chuyển ngành/chuyển chương trình và các vấn đề khác: Phòng Đào tạo Đại học (O2.708) :

· Chị Tâm : Phòng Đào tạo Đại học – O2.708
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Ext: 3229
· Anh Sơn : Phòng Đào tạo Đại học – O2.708
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Ext: 3885

 

SEE Logo