school and education

Chương trình toạ đàm Ban Giám Hiệu và sinh viên năm học 2020-2021 (Posted on 05/09/2021)

  Nhằm giúp kết nối giữa sinh viên và nhà trường trong thời điểm hiện tại, và đồng thời để trả lời một số thắc mắc của các sinh viên danh cho trường HCMIU, nhà trường đã quyết định tổ chức 'Chương trình toạ đàm Ban Giám Hiệu và sinh viên năm học 2020-2021'. Chương trình trình sẽ được tổ chức vào 08/09/2021, thông qua phương thức online bằng MS - Team.

* Các sinh viên ( kể cả tân SV) cần dùng email trường để tham gia chương trình 
** Các khoa khác nhau sẽ có khung giờ riêng (8:30 - 9:30 cho khoa EE)

 

Nội dung chính chương trình:

  1. Trả lời một số thắc mắc của sinh viên gửi qua đường link trên
  2. Cập nhật cho sinh viên một số chủ trương và chính sách của nhà trường
  3. Thảo luận và đối thoại với các đại diện của nhà trường

 

SEE Logo