school and education

Hình thức dạy cho các môn thực hành của HK II 2020-2021 (Posted on 06/08/2021)

  Dưới đây là hình thức các giáo viên khoa Điện Tử - Viễn Thông đã quyết định áp dụng các hình thức như dưới để các sinh viên có thể hoàn thành các môn thực hành. Xin chú ý phần deadline cẩn thận.

  (EN) The table below show all the exam methods for the practical classes of the School of Electrical Engineering. Please check the deadline carefully and contact your instructors for the topic of your projects.

Hinh Thuc Day Cac Mon Lab

SEE Logo