school and education

Đăng ký môn Senior Project trong HK I 2021-2022 (Posted on 31/07/2021)

hcmiu logo main

  Nhà trường vừa có thông báo về cách tính điều kiện tín chỉ để đăng ký môn Senior Project cho HK I (2021-2022). Trong đó, tất cả các môn lab HK II (2020-2021) sẽ được tính tạm đủ để phục vụ cho chuyện đăng ký Senior Project. Kế hoạch cụ thể để xử lý điểm của các môn Lab sẽ được xem xét sau.

  (EN) The International University (VNU) announced that all practical courses will be treated as complete for the students to registerthe Senior Project in Semester I of school year 2021-2022. Further arrangement to handle the scoring of the practical subjects will be announced at a later date.

SEE Logo