school and education

Họp Giáo Viên Chủ Nhiệm Khóa - HK I 2021-2022 (Posted on 31/07/2021)

  Dưới đây là danh sách các code phòng họp online của các thầy giáo viên chủ nhiệm khoa EE. Các sinh viên xin xem kĩ phòng của ngành và khóa mình.

  (EN) All the online meeting rooms for the Homeroom consultation session are posted in the list below. Please check carefully and be ontime for you meeting.

2020 EE & Twinning
Thầy Quốc
MS Team: cjark81
03/08/21 - 14:00
2020 AC
Thầy Phước
MS Team: fpq5qlq
02/08/21 - 13:30
2019 EE & Twinning
Thầy Dũng
MS Team: 3s69huu
03/08/21 - 11:00
2019 AC
Thầy Kiên
MS Team: a0fa21q
02/08/21 - 11:30
2018 EE & Twinning
Thầy Hùng
MS Team
03/08/21 - 10:00
2018 AC
Thầy Long
MS Team: 82k6qo2
03/08/21 - 09:00
2017 EE & AC
& Twinning
Thầy Thạnh
MS Team: 93kn1bk
04/08/21 - 11:30
2016 EE & Twinning
Thầy Minh
MS Team: ydjui4d
03/08/21 - 09:00
2016 AC
Thầy Bình
MS Team: h0ae0m0
04/08/21 - 10:00

 

SEE Logo