school and education

Đăng ký môn học cho HK I ( 2021 - 2022 ) (Posted on 30/07/2021)

 Theo thông báo từ phòng Đào Tạo Đại Học, thời gian đăng ký môn học cho HK I, năm học 2021 - 2022 cho sinh viên các năm được bố trí như sau:
   1. Thứ 5 (05/ 08/ 2021): Sinh viên Khóa 2017 trở về trước.
   2. Thứ 6 (06/ 08/ 2021): Sinh viên Khóa 2018
   3. Thứ 7 - CN (07-08/ 08/ 2021): Sinh viên Khóa 2019.
   4. Thứ 2 - 3(09-10/ 08/ 2021): Sinh viên Khóa 2020.
   5. Thứ 4 (11/08/2021): Tất cả sinh viên chưa đăng ký được.

* Lưu ý cho đăng ký môn học:
  - Sau khi đã được giáo viên chủ nhiệm duyệt môn học, sinh viên không thể thay đổi nữa trong thời gian đăng ký
  - Thời gian để giáo viên chủ nhiệm duyệt kết quả đăng ký là từ 05/ 08/ 2021 đến 12/ 08/ 2021.
  - Các thay đổi về sĩ số sẽ được thể hiện vào 8:00 sáng ngày hôm sau trong giai đoạn đăng ký.
  - Các sinh viên còn nợ học phí sẽ không thể đăng ký. Tình trạng học phí được cập nhật trước 8:00 sáng mỗi ngày, nên các sinh viên chú ý đừng đóng quá trễ.
  - Các sinh viên đang bảo lưu, xin nộp đơn nhập học lai HK I ( 2021-2022 ) về email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 04/ 08/ 2021

  (EN) According to the Office of Undergraduate Academic Affairs, the registration period for the semester I of school year 2021-2022 are arranged as the following:
   1. Thursday (05/ 08/ 2021): Students of term 2017 and all previous terms.
   2. Thứ 6 (06/ 08/ 2021): Students of term 2018.
   3. Thứ 7 - CN (07-08/ 08/ 2021): Students of term 2019.
   4. Thứ 2 - 3(09-10/ 08/ 2021): Students of term 2020.
   5. Thứ 4 (11/08/2021): All students.

**Thời gian các tiết học:

Sáng Chiều
Tiết 1: 8h00 – 8h50 Tiết 7: 13h15 – 14h05
Tiết 2: 8h50 – 9h40 Tiết 8: 14h05 – 14h55
Tiết 3: 9h40 – 10h30 Tiết 9: 14h55 – 15h45
Tiết 4: 10h35 – 11h25 Tiết 10: 15h50 – 16h40
Tiết 5: 11h25 – 12h15 Tiết 11: 16h40 – 17h30
Tiết 6: 12h15 – 13h05 Tiết 12: 17h30 – 18h20

SEE Logo