school and education

Môn Giáo dục Thể Chất và các môn thực hành của HK III (Posted on 17/07/2021)

  Theo thông báo mới nhất từ phòng Đào Tạo, tất cả các lớp của môn Giáo dục Thể Chất sẽ không mở trong HK III, năm học 2020-2021. Các môn thực hành yêu cầu phải có sử dụng các phòng lab trên trường cũng sẽ không được mở. Nhưng xin hãy liên lạc trước để xem có môn thực hành nào được đổi sang phương pháp online hay không.

  (EN) The Office of Undergraduate Academic Affairs announced that all classes of Physical Education will be closed for semester III of school year 2020-2021. All practical classes, which require usage of laboratories, will also be closed.

SEE Logo