school and education

Điều kiện tiếng Anh để nhận đề tài Thesis

  Trường có thông báo là theo quy định mới, kể từ học kỳ I 2021 - 2022, các sinh viên sẽ phải có chứng chỉ tiếng anh đủ chuẩn đầu ra của trường HCMIU trước khi được nhận làm đề tài Thesis. Những ai sắp đủ điều kiện làm Thesis nhớ lưu ý kỹ việc này.

SEE Logo