school and education

Chương trình trao đổi với trường USN (Norway)

  Chương trình trao đổi với trường USN cho học kỳ mùa thu. Thành viên được tham gia phải được khoa EE đề cử cho USN, nên những ai muốn tham gia phải lên văn phòng khoa để báo cho các thầy biết.
  Tham khảo danh sách các chương trình đào tạo của USN ở đây: www.usn.no/english/

  Thời gian đề cử và đăng ký: 01/ 03 - 15/ 04/ 2021
  Học kỳ chính thức: 16/ 08 - 21/ 12/ 2021

** Thời cụ thể của từng chương trình đạo tạo có thể sẽ có các khác biệt nhỏ so với thòi gian đã nêu.
*** Do tình hình COVID-19 phức tạp, chương trình trao đổi có thể sẽ có thay đổi bất thường.

   Thông tin cụ thể mọi người có thể xem ở đây: https://www.usn.no/english/academics/how-to-apply/exchange-programs

SEE Logo