school and education

ĐHQT - Tiếng Anh đầu ra trình độ Đại học

  Quyết định mới nhất của nhà trường về điểm tiếng Anh đầu ra bắt đầu từ năm học 2020-2021. Điểm quan trọng nhất mọi người cần quan tâm là giờ chỉ cần nộp 1 lần vào bất kì thời điểm nào trong lúc học tại trường, miễn là bằng còn hạn.

SEE Logo