school and education

THÔNG BÁO VỀ ĐÓNG/MỞ LỚP HỌC KỲ 2, NĂM 2020-2021

Do số lượng SV ĐKMH ít, các lớp sau đây sẽ bị đóng:
  1) Analog Electronics
  2) Analog Electronics Lab
  3) Principles of communications Lab, group 2
  4) Digital Control
Các lớp sau đây sẽ được mở bổ sung (lịch dự kiến):
  1) Principles of EE2, sáng thứ 4
  2) Principles of EE2 Lab, chiều thứ 4
  3) Signals and Systems Lab, chiều thứ 2
  4) PC-based control and SCADA Systems Lab, chiều thứ 5
  5) PLC Lab, Sáng thứ 7

SEE Logo