school and education

Triển khai chương trình đào tạo liên thông lên thạc sĩ (BSMS)

    Được sự chấp thuận của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Quốc Tế (HCMIU) sẽ bắt đầu triển khai chương trình đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ (BSMS) bắt đầu từ năm 2020, và khoa Điện Tử - Viễn thông (EE) nằm trong số các khoa được tham gia chương trình BSMS đợt này. Dưới đây là các chi tiết cụ thể hơn về chương trình và điều kiện xét tuyển, các bạn sinh viên muốn tham gia cần để ý hạn chót đăng ký là vào ngày 15 / 12 / 2020.

SEE Logo