school and education

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

Phòng Đào Tạo Đại học thông báo đến sinh viên về thời gian và những vấn đề liên quan đến đăng ký môn học học kỳ 1, năm học 2020-2021:
1/ Hình thức đăng ký: trực tuyến
2/ Thời gian: từ 8h00 đến 24h00, cụ thể cho các khóa như sau:
· Thứ hai và thứ ba (10-11/8/2020): sinh viên đăng kí demo
· Thứ năm (13/8/2020): sinh viên các khóa 2016 trở về trước;
· Thứ sáu (14/8/2020): sinh viên khóa 2017;
· Thứ bảy – chủ nhật (15-16/8/2020): sinh viên khóa 2018;
· Thứ hai – thứ ba (17-18/8/2020): sinh viên khóa 2019;
· Thứ tư (19/8/2020): tất cả sinh viên các khóa chưa đăng ký được;
Mọi thông tin chi tiết xem tại:
http://edusoftweb.hcmiu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=1045

SEE Logo