school and education

Khảo sát Cựu Sinh viên Tốt nghiệp năm 2019

Các bạn sinh viên đã tốt nghiệp năm 2019, xin mời cùng tham gia vào đóng góp giúp khoa tốt hơn bằng cách làm survey sau:
- Link Khảo sát: https://forms.gle/kX4Qkjx8kZtvg3oW8
- Link xem kết quả: shorturl.at/chpq8

SEE Logo