school and education

Đại hội Liên Chi hội Khoa Điện tử Viễn thông 2020 - 2023

Mời các bạn sinh viên khoa Điện tử Viễn thông, tham gia địa hội Liên chi hội vào 07/07/2020.
Form đăng ký và thông tin cụ thể ở đường link sau: Google Doc - Đại hội Liên chi hội EE

SEE Logo