school and education

Liên hệ

  • Văn phòng khoa

Phòng A2.206, Lầu 2, Tòa nhà Đại học Quốc tế

Khu phố 6, phường Linh Trung , Quận Thủ Đức , Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Telephone: (08) 37244270 – [Ext: 3231] – Fax: (08) 37244271

  • Thông tin liên hệ khác
  1. Phòng Đào Tạo: Room A2 - 708 Telephone: (08) 37244270 – [Ext: 3221, 3322, 3323, 3324,3325]
  1. Phòng hỗ trợ SV Quốc tế: Room A2 - 604 Telephone: (08) 3724 4270 – [Ext: 3617]
  1. Phòng công tác SV: Room A1 – 105 Telephone: (08) 3724 4270 – [Ext: 3334, 3826]
  1. Văn phòng Đoàn: Room A1 - 104 Telephone: (08) 37244270 – [Ext:]
  1. Thư viện: Room A1 - 102 Telephone: (08) 37244270 – [Ext: 3241]
  1. Canteen: Room A2 - 708 Telephone: (08) 37244270 – [Ext:3250,3251]
  1. Phòng khám: Room A2 – 305 Telephone: (08) 37244270 – [Ext: 3369]

SEE Logo