school and education

 • HOME
 • Đào tạo ▼
 • Đại học »
 • » Liên kết

Twinning Program

  Sinh viên chương trình liên kết sẽ học hai năm đầu tại Đại học Quốc Tế và hai năm sau tại trường đại học đối tác. Khi hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ được trường đại học đối tác cấp bằng. Hiện nay, khoa Điện Tử – Viễn Thông có các chương trình liên kết với các đại học đối tác sau:

  - Đại Học Nottingham (Anh)
  - Đại Học West of England (Anh)
  - Đại Học New South Wales (Úc)
  - Đại Học SUNY Binghamton (Mỹ)
  - Đại Học Rutgers (Mỹ)

1. University of Nottingham, England

1.1.      Curriculum Distribution

Freshman Year (1st year)

Semester 1

Semester 2

MA001UN

Calculus 1

4

MA003UN

Calculus 2

4

PH013UN

Physics 1 (Mechanics)

2

MA027UN

Applied Linear Algebra

2

CH011UN

Chemistry for Engineers

3

PH014UN

Physics 2 (Thermodynamics)

2

CH012UN

Chemistry Laboratory

1

PE008UN

Critical Thinking

3

EN007UN

Writing AE1

2

EN011UN

Writing AE2

2

EN008UN

Listening AE1

2

EN012UN

Speaking AE2

2

EE049UN

Introduction to EE

3

EE050UN

Intro to Computer for Engineers

3

                            Total Credits

17

Total Credits

18

Sophomore Year (2nd year)

Semester 1

Semester 2

MA023UN

Calculus 3

4

MA024UN

Differential Equations

4

 

PH015UN

Physics 3

3

MA026UN

Probability& Random Process

3

 

PH016UN

Physics 3 Laboratory

1

PH012UN

Physics 4

2

 

EE051UN

Principles of EE 1

3

EE055UN

Principles of EE 2

3

 

EE052UN

Principles of EE 1 Lab

1

EE056UN

Principles of EE 2 Laboratory

1

 

EE053UN

Digital Logic Design

3

EE090UN

Electronic Devices

3

 

EE054UN

Digital Logic Design Laboratory

1

EE091UN

Electronic Devices Laboratory

1

 

EE057UN

Programming for Engineers (C)

3

EE010UN

Electromagnetic Theory

3

 

EE058UN

Programming for Engineers Lab

1

       

Total Credits

20

Total Credits

20

                 


Total credits need to be taken at IU for 2 years: 75 credits

1.2. Program Information

 • Transfer Conditions

 • Finish the first 2 years at International University, Vietnam National University, HCM with accumulated GPA ≥ 60/100

 • Acquire an IELTS score of 6.0 overall (with constituent scores ≥ 5.5) (for both Malaysia and UK campuses)

 • Transfer time: September (nottingham.ac.uk)

  • Tuition Fees and Living Cost

 • First stage at International University: ~ 56,000,000VND/year

 • Second stage at University of Nottingham:
  • Tuition fees in UK campus: ~ 441,000,000 – 568,000,000 VND /year

  • UK Living cost: ~ 237,000,000VND/year

OR

 • Tuition fees in Malaysia campus: ~182,000,000 – 256,000,000VND/year

 • Living cost in Malaysia: ~ 86,000,000VND/year

2. University of the West of England, England

2.1. Curriculum Distribution

Freshman Year (1st year)

Semester 1

Semester 2

MA001WE

Calculus 1

4

MA002WE

Calculus 2

4

PH013WE

Physics 1 (Mechanics)

2

MA027WE

Applied Linear Algebra

2

CH011WE

Chemistry for Engineers

3

PH014WE

Physics 2 Thermodynamics)

2

CH012WE

Chemistry Laboratory

1

PE009WE

Critical Thinking

3

EN007WE

Writing AE1

2

EN011WE

Writing AE2

2

EN008WE

Listening AE1

2

EN012WE

Speaking AE2

2

EE049WE

Introduction to EE

3

EE050WE

Intro to Computer for Engineers

3

Total Credits

17

Total Credits

18

Sophomore Year (2nd year)

Semester 1

Semester 2

MA023WE

Calculus 3

4

MA024WE

Differential Equations

4

PH015WE

Physics 3

3

MA013WE

Probability& Random Process

3

PH016WE

Physics 3 Laboratory

1

PH012WE

Physics 4

2

EE051WE

Principles of EE 1

3

EE055WE

Principles of EE 2

3

EE052WE

Principles of EE 1 Lab

1

EE056WE

Principles of EE 2 Laboratory

1

EE053WE

Digital Logic Design

3

EE010WE

Electromagnetic Theory

3

EE054WE

Digital Logic Design Lab

1

 

General Electives

3

EE057WE

Programming for Engineers (C)

3

     

EE058WE

Programming for Engineers Lab

1

     

Total Credits

20

Total Credits

19


Total credits need to be taken at IU for 2 years: 74 credits

2.2. Program Information

 • Transfer Conditions

 • Finish the first 2 years at International University with accumulated GPA ≥ 50/100

 • Acquire an IELTS score of 6.0 overall (with constituent scores ≥ 5.5)

 • Transfer time: January & September (uwe.ac.uk)

  • Tuition Fees and Living Cost

 • First stage at International University: ~ 56,000,000VND/year

 • Second stage at University of West England, UK: ~ 354,000,000VND/year
 • UK Living cost: ~237,000,000 VND/year

3. SUNY Binghamton, USA

3.1. Curriculum Distribution

Freshman Year (1st year)

Semester 1

Semester 2

MA001SB

Calculus 1

4

MA003SB

Calculus 2

4

PH013SB

Physics 1 (Mechanics)

2

MA027SB

Applied Linear Algebra

2

CH011SB

Chemistry for Engineers

3

PH014SB

Physics 2 (Thermodynamics)

2

CH012SB

Chemistry Laboratory

1

PE008SB

Critical Thinking

3

EN007SB

Writing AE1

2

EN011SB

Writing AE2

2

EN008SB

Listening AE1

2

EN012SB

Speaking AE2

2

EE049SB

Introduction to EE

3

EE050SB

Intro to Computer for Engineers

3

PT001SB

Physical Training 1

3

PT002SB

Physical Training 2

3

Total Credits

20

Total Credits

21

Sophomore Year (2nd year)

Semester 1

Semester 2

MA023SB

Calculus 3

4

MA024SB

Differential Equations

4

PH015SB

Physics 3

3

MA026SB

Probability& Random Process

3

PH016SB

Physics 3 Laboratory

1

PH012SB

Physics 4

2

EE051SB

Principles of EE 1

3

EE055SB

Principles of EE 2

3

EE052SB

Principles of EE 1 Lab

1

EE056SB

Principles of EE 2 Laboratory

1

EE053SB

Digital Logic Design

3

EE083SB

Microprocessor Systems

3

EE054SB

Digital Logic Design Laboratory

1

EE084SB

Microprocessor Systems Lab

1

EE057SB

Programming for Engineers (C)

3

     

EE058SB

Programming for Engineers Lab

1

     

Total Credits

20

Total Credits

1


Total credits need to be taken at IU for 2 years: 78 credits

3.2. Program Information

 • Transfer Conditions

 • Finish the first 2 years at International University, VNU, HCM with accumulated GPA ≥ 3.0/4.0

 • Acquire a TOEFL iBT ≥ 80 or IELTS score of 6.5 overall

 • Transfer time: September (binghamton.edu)

 • Tuition Fees and Living Cost

 • First stage at International University: ~ 56,000,000VND/year

 • Second stage at SUNY Binghamton, USA: ~ 556,000,000VND/year
 • Living cost in USA: ~ 331,000,000VND/year

SEE Logo