school and education

  • HOME
  • Đào tạo ▼
  • Đại học »
  • » Điện tử - Viễn thông

Electronics and Telecommunications Engineering

  Chương trình Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông đã được công nhận đạt chuẩn của các tổ chức kiểm định chất lượng quốc tế như của mạng lưới các trường Đông Nam Á (AUN) và của tổ chức Kiểm định các chương trình đào tạo kỹ thuật & công nghệ của Hoa Kỳ (ABET).

  Chương trình đào tạo Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông được giảng dạy bằng tiếng Anh với số tín chỉ tối thiểu là 152 và được phân bổ trong thời gian 4 năm học.

  Tùy vào trình độ tiếng Anh đầu vào của các sinh viên, các lớp tiếng Anh tăng cường sẽ được sắp xếp theo phân bố chuẩn của chương trình đào tạo.

  Thứ tự chuẩn tiếng Anh đầu vào của trường Đại học Quốc Tế - Đại Học Quốc Gia từ cao tới thấp được phân như sau:
    1. Academic Enghlish 1 ( TOEFL iBT ≥ 56 hoặc IELTS ≥ 5.5 ) ***
    2. Intensive English 2 ( TOEFL iBT ≥ 35 hoặc IELTS ≥ 5.0 )***
    3. Intensive English 1 ( TOEFL iBT < 35 hoặc IELTS < 5.0 )***
   4. Intensive English 0 ( IELTS < 4.5 )***
*** Cập nhật tới 19/07/2021

  Các sinh viên được xếp loại Intensive English 0 sẽ phải hoàn tất chương trình tiếng Anh IE 0 trước khi chính bắt đầu học theo chương trình Intensive English 1 được liệt kê bên dưới.

Academic English

Freshman Year (1st year)

Semester 1

Semester 2

MA001IU

Calculus 1

4

MA003IU

Calculus 2

4

PH013IU

Physics 1 (Mechanics)

2

MA027IU

Applied Linear Algebra

2

CH011IU

Chemistry for Engineers

3

PH014IU

Physics 2 (Thermodynamics)

2

CH012IU

Chemistry Laboratory

1

PE008IU

Critical Thinking 

3

PE015IU

Philosophy of Marxism and Leninism

3

PE016IU

Political economics of Marxism and Leninism

2

EN007IU

Writing AE1

2

EN011IU

Writing AE 2

2

EN008IU

Listening AE1

2

EN012IU

Speaking AE2

2

     

EE049IU

Introduction to EE

3

PT001IU

Physical Training 1

0

PT002IU

Physical Training 2

0

Total Credits

17

Total Credits

20

Summer Semester

EE050IU

Intro to Computer for Engineers

3

PE017IU

Scientific socialism

2

Total Credits

5

Sophomore Year (2nd year)

Semester 1

Semester 2

MA023IU

Calculus 3

4

MA024IU

Differential Equations

4

PH015IU

Physics 3 (Electricity & Magnetism)

3

MA026IU

Probability& Random Process

3

PH016IU

Physics 3 Lab

1

PH012IU

Physics 4 (Optics & Atomics)

2

EE051IU

Principles of EE 1

3

EE010IU

Electromagnetic Theory

3

EE052IU

Principles of EE 1 Lab

1

EE055IU

Principles of EE 2

3

EE053IU

Digital Logic Design

3

EE056IU

Principles of EE 2 Lab

1

EE054IU

Digital Logic Design Lab

1

EE090IU

Electronics Devices

3

EE057IU

Programming for Engineers

3

EE091IU

Electronics Devices Lab

1

EE058IU

Programming for Engineers Lab

1

PE018IU

History of Vietnamese Communist Party 

2

Total Credits

20

Total Credits

22

Summer Semester

 

Military Training

 

 

 

Junior Year (3rd year)

Semester 1

Semester 2

EE088IU

Signals & Systems

3

EE092IU

Digital Signal Processing

3

EE089IU

Signals & Systems Lab

1

EE093IU

Digital Signal Processing Lab

1

EE083IU

Micro-processing Systems

3

EE068IU

Principles of Com. Systems

3

EE084IU

Micro-processing Systems Lab

1

EE115IU

Principles of Com. Systems Lab

1

EE130IU

Capstone Design 1

2

EE131IU

Capstone Design 2

2

EE—IU

ET Elective Course 01

4

EE—IU

ET Elective Course 02

4

PE020IU

Engineering Ethics and Professional Skills

3

EE079

Power Electronics

3

PE019IU

Ho Chi Minh's Thoughts

2

EEAC003

Power Electronics Lab

1

       

General Elective

3

Total Credits

19

Total Credits

21

Summer Semester

EE112IU

Summer Internship

3

 

 

Senior Year (4th year)

Semester 1

Semester 2

EE107IU

Senior Project

2

EE097IU

Thesis

10

EE—IU

ET Elective Course 03

4

     

EE—IU

ET Elective Course 04

3

     

EE—IU

ET Elective Course 05

3

     

EE114IU

Entrepreneurship

3

   

Total Credits

15

Total Credits

10

Intensive English 2

Freshman Year (1st year)

Semester 1

Semester 2

EN074IU

Reading & Writing IE2

0

MA003IU

Calculus 2

4

EN075IU

Listening & Speaking IE2

PH013IU

Physics 1 (Mechanics)

2

MA001IU

Calculus 1

4

CH011IU

Chemistry for Engineers

3

PT001IU

Physical Training 1

0

CH012IU

Chemistry for Engineers Lab

1

     

PE015IU

Philosophy of Marxism and Leninism

3

     

EN007IU

Writing AE1

2

     

EN008IU

Listening AE1

2

     

PT002IU

Physical Training 2

0

     

PE016IU

Political economics of Marxism and Leninism

2

Total Credits

4

Total Credits

19

Summer Semester

PH014IU

Physics 2 (Thermodynamics)

2

EN011IU

Writing AE 2

2

PE017IU

Scientific socialism

2

EN012IU

Speaking AE2

2

EE050IU

Intro to Computer for Engineers

3

     

Total Credits

11

Sophomore Year (2nd year)

Semester 1

Semester 2

MA023IU

Calculus 3

4

MA024IU

Differential Equations

4

PH015IU

Physics 3 (Electricity & Magnetism)

3

MA026IU

Probability& Random Process

3

PH016IU

Physics 3 Lab

1

PH012IU

Physics 4 (Optics & Atomics)

2

EE049IU

Introduction to EE

3

EE010IU

Electromagnetic Theory

3

EE051IU

Principles of EE 1

3

EE055IU

Principles of EE 2

3

EE052IU

Principles of EE 1 Lab

1

EE056IU

Principles of EE 2 Lab

1

EE053IU

Digital Logic Design

3

EE090IU

Electronics Devices

3

EE054IU

Digital Logic Design Lab

1

EE091IU

Electronics Devices Lab

1

EE057IU

Programming for Engineers

3

PE008IU

Critical Thinking 

3

EE058IU

Programming for Engineers Lab

1

     

Total Credits

23

Total Credits

23

Summer Semester

MA027IU

Applied Linear Algebra

2

 

Military Training

 

Total Credits

2

Junior Year (3rd year)

Semester 1

Semester 2

EE088IU

Signals & Systems

3

EE092IU

Digital Signal Processing

3

EE089IU

Signals & Systems Lab

1

EE093IU

Digital Signal Processing Lab

1

EE083IU

Micro-processing Systems

3

EE068IU

Principles of Com. Systems

3

EE084IU

Micro-processing Systems Lab

1

EE115IU

Principles of Com. Systems Lab

1

EE130IU

Capstone Design 1

2

EE131IU

Capstone Design 2

2

EE—IU

ET Elective Course 01

4

EE079

Power Electronics

3

PE020IU

Engineering Ethics and Professional Skills

3

EEAC001

Power Electronics Lab

1

PE018IU

History of Vietnamese Communist Party 

2

PE019IU

Ho Chi Minh's Thoughts

2

       

General Elective

3

Total Credits

19

Total Credits

19

Summer Semester

EE112IU

Summer Internship

3

 

 

Senior Year (4th year)

Semester 1

Semester 2

EE107IU

Senior Project

2

EE097IU

Thesis

10

EE—IU

ET Elective Course 02

4

EE—IU

ET Elective Course 05

3

EE—IU

ET Elective Course 03

3

     

EE—IU

ET Elective Course 04

4

     

EE114IU

Entrepreneurship

3

   

Total Credits

16

Total Credits

13

Intensive English 1

Freshman Year (1st year)

Semester 1

Semester 2

EN072IU

Reading & Writing IE1

0

EN074IU

Reading & Writing IE2

0

EN072IU

Reading & Writing IE1

EN075IU

Listening & Speaking IE2

PT001IU

Physical Training 1

0

MA001IU

Calculus 1

4

     

PT002IU

Physical Training 2

0

Total Credits

0

Total Credits

4

Summer Semester

MA003IU

Calculus 2

4

EN007IU

Writing AE1

2

PH013IU

Physics 1 (Mechanics)

2

EN008IU

Listening AE1

2

Total Credits

10

Sophomore Year (2nd year)

Semester 1

Semester 2

MA023IU

Calculus 3

4

MA024IU

Differential Equations

4

PH014IU

Physics 2 (Thermodynamics)

2

MA026IU

Probability& Random Process

3

EN011IU

Writing AE 2

2

PH015IU

Physics 3 (Electricity & Magnetism)

3

EN012IU

Speaking AE2

2

PH016IU

Physics 3 Lab

1

CH011IU

Chemistry for Engineers

3

EE049IU

Introduction to EE

3

CH012IU

Chemistry for Engineers Lab

1

EE010IU

Electromagnetic Theory

3

EE050IU

Intro to Computer for Engineers

3

EE055IU

Principles of EE 2

3

EE051IU

Principles of EE 1

3

EE056IU

Principles of EE 2 Lab

1

EE052IU

Principles of EE 1 Lab

1

PE016IU

Political economics of Marxism and Leninism

2

PE015IU

Philosophy of Marxism and Leninism

3

     

Total Credits

24

Total Credits

23

Summer Semester

PE017IU

Scientific socialism

2

PH012IU

Physics 4 (Optics & Atomics)

2

MA027IU

Applied Linear Algebra

2

Military Training

 

Total Credits

6

Junior Year (3rd year)

Semester 1

Semester 2

EE053IU

Digital Logic Design

3

EE083IU

Micro-processing Systems

3

EE054IU

Digital Logic Design Lab

1

EE084IU

Micro-processing Systems Lab

1

EE057IU

Programming for Engineers

3

EE092IU

Digital Signal Processing

3

EE058IU

Programming for Engineers Lab

1

EE093IU

Digital Signal Processing Lab

1

EE090IU

Electronics Devices

3

EE068IU

Principles of Com. Systems

3

EE091IU

Electronics Devices Lab

1

EE115IU

Principles of Com. Systems Lab

1

EE088IU

Signals & Systems

3

EE131IU

Capstone Design 2

2

EE089IU

Signals & Systems Lab

1

PE008IU

Critical Thinking 

3

EE130IU

Capstone Design 1

2

PE018IU

History of Vietnamese Communist Party 

2

PE020IU

Engineering Ethics and Professional Skills

3

PE019IU

Ho Chi Minh's Thoughts

2

Total Credits

21

Total Credits

21

Summer Semester

EE112IU

Summer Internship

3

 

 

Senior Year (4th year)

Semester 1

Semester 2

EE107IU

Senior Project

2

EE097IU

Thesis

10

 

General Elective

3

EE—IU

ET Elective Course 05

4

EE079

Power Electronics

3

EE—IU

ET Elective Course 03

3

EEAC001

Power Electronics Lab

1

     

EE—IU

ET Elective Course 01

4

     

EE—IU

ET Elective Course 02

3

     

EE114IU

Entrepreneurship

3

   

EE—IU

ET Elective Course 04

4

   

Total Credits

23

Total Credits

17

General Elective Courses ( Tự chọn chung )

Sub ID

Subjects

Credit(s)

BA003IU

Principles of Marketing

3

BA006IU

Business Communication

3

BA020IU

Business Ethics

3

BA116IU

Introduction to Social Science

3

BA118IU

Introduction to Psychology

3

BA117IU

Introduction to Microeconomics

3

BA119IU

Introduction to Macroeconomics

3

BA123IU

Principles of Management

3

BA130IU

Organizational Behavior

3

BA167IU

Introduction to Vietnamese Legal System

3

BA169IU

Management Information Systems

3

BM007IU

Introduction to Biomedical Engineering

4

BM009IU

BME Capstone Design Course

4

BT158IU

Introduction to Bioengineering

3

BTFT201IU

Introduction to Food Science and Technology

3

AR009IU

Aquatic Resources Management

3

CH013IU

Analytical Chemistry

3+1

IS019IU

Production Management

3

IS026IU

Project Management

3

IT063IU

Theoretical Models in Computing

4

IT091IU

Computer Networks

4

IT094IU

Information System Management

4

ET Elective Courses ( Tự Chọn Chuyên Ngành )

Sub ID

Subjects

Credit(s)

EE061IU

EE062IU

Analog Electronics

Analog Electronics Laboratory

3

1

EE094IU

EE095IU

Digital Electronics

Digital Electronics Laboratory

3

1

EE105IU

EE124IU

Antenna and Microwave Engineering

Antenna and Microwave Engineering Lab

3

1

EE075IU

Theory of Automatic Control

3

EEAC020IU

Theory of Automatic Control

4

EE063IU

EE117IU

Digital System Design

Digital System Design Lab

3

1

EE066IU

EE121IU

VLSI Design

VLSI Design Lab

3

1

EE104IU

EE118IU

Embedded Real-time Systems

Embedded Real-time Systems Lab

3

1

EE070IU

EE116IU

Wireless Communications Systems

Wireless Communications Systems Lab

3

1

EE119IU

EE120IU

Telecommunication Networks

Telecommunication Networks Lab

3

1

EE072IU

Computer and Communication Networks

3

EE102IU

Stochastic Signal Processing

3

EE103IU

EE122IU

Image Processing and Computer Vision

Image Processing and Computer Vision Lab

3

1

EE123IU

Special Topics in Electrical Engineering

2

EE074IU

Digital Signal Processing Design

3

EE125IU

EE126IU

RF Circuit Design

RF Circuit Design Lab

3

1

EEAC008IU

Sensors and Instrumentation

3

EE127IU

Machine learning and Artificial Intelligence

3

EE128IU

Internet of Things (IoT)

3

EE129IU

Internet of Things Lab (IoT Lab)

1

EE133IU

Emerging Engineering Technologies

3

SEE Logo