school and education

SEE Logo

Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Hack for Growth

Kết nối Doanh nghiệp - Sinh viên 2019

Chương trình tập huấn “CÔNG DÂN TÍCH CỰC VỚI KHÁT VỌNG KHỞI NGHIỆP”

Thông báo Triển khai Đánh giá môn học bằng hình thức online qua Edusoft Web

SENIOR PROJECT AND THESIS SCHEDULE

SENIOR PROJECT AND THESIS SCHEDULE

(Semester 1, academic year 2019-2020)

  1. SENIOR PROJECT

CONTENT

DEADLINE

NOTE

Student registers topic with the approval of advisor to SEE

SEE will assign an advisor to the remaining students who do not register topic

Student submits abstract of the project to SEE

09-15/09/2019

16/09/2019

4/10/2019

 

Senior project duration

23/09/2019 – 03/01/2020

12 weeks

Student submits the report to SEE

7/01/2020

 

SEE checks the format of reports

8/01/2020

 

Senior project defense

10/02/2020 – 15/02/2020

Tentative

  1. THESIS

CONTENT

DEADLINE

NOTE

Student registers topic with the approval of advisor to SEE

Student submits abstract of the project to SEE

09/09/2019 – 21/09/2019

 

Thesis duration

23/09/2019 – 03/01/2020

12 weeks

Progress defense

18/11/2019

22/11/2019

 

Student submits the report to SEE

7/01/2020

 

SEE checks the format of reports

8/01/2020

 

SEE assigns reviewer to each topic

9/01/2020 – 10/01/2020

 

Poster Session

10/02/2020 – 15/02/2020

Tentative

Thesis defense

17/02/2020 – 21/02/2020

Tentative

 

SEE Logo