school and education


Post date: 15/04/2021   Deadline: 15/06/2021
 

Logo HTG Black

   HTGSOFT is a US company whose main business foci are closely related to the electrical enginnering, such as software development, hardware/PCB design, mobile application development, or IoT solutions. Currently, the company is looking to hire both new engineers and interns for several positions.

  HTGSOFT là một công ty tập trung chính vào mảng phát triển sản phẩm dịch vụ phần mềm và mạch in cho khách hàng. Hiện nay, công ty vừa thông báo là sẽ bắt đầu tuyển dụng cho 2 vị trí chính thức và 1 vị trí thực tập, với địa điểm làm việc tại Sim building, 6 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. HCM. Thông tin cụ thể cho 3 vị trí, bao gồm phân công dự tính sẽ được liệt kê bên dưới:

Vị trí Thực tập
image 14 04 21 07 57 1

Vị trí Chính thức
image 14 04 21 07 57 2image 14 04 21 07 57    

school and education
Contact Us Phone : (028) 836870095 – Ext: 3231 Office: Room A2.206 International University Quarter 6 - Linh Trung Ward - Thu Duc City - HCM City

SEE Logo