school and education

Internship tại bệnh viện Pháp - Việt

  Hiện bệnh viện Pháp - Việt ( FV Hospital ) đang tuyển sinh viên thực tập từ ngành Điện Tử và Điện Lạnh để làm công việc bảo trì cho các hệ thống điện của bệnh viện, bao gồm:
    1. Hệ thống điện dự phòng.
    2. Hệ thống lạnh trung tâm, hệ thống thông gió.
    3. Hệ thống medical gas và chuông gọi y tá.
    4. Và giúp hệ thống hóa các tài liệu , hồ sơ như bên Thiết bị y tế.

  Công việc chính của thực tập bao gồm các hoạt động sau:
    • Corrective maintenance (Bảo trì sửa chữa)
    • Preventive maintenance (Bảo trì phòng ngừa)
    • Calibration (Hiệu chuẩn thiết bị)
    • User training (Hướng dẫn người dùng hệ thống)
    • Stock management (Quản lý kho dự trữ)
    • Documentation (Cung cấp tài liệu cho hệ thống)

  Bệnh viện cho phép giờ giấc linh hoạt và có cung cấp cơ hội để được huấn luyện trực tiếp tại bệnh viện.

  06 Nguyen Luong Bang Street,Phu My Hung,
  District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
  Tel: (+84) (028) 5411 3333 - Ext.:1372
  Mobile : (+84) (93) 515 6442
  Fax: (+84.28) 5411 3334
  www.fvhospital.com 

SEE Logo