school and education

Tổng quát nội dung của Sinh hoạt công dân 2022 - 2023

 hcmiu logo main

  Các buổi sinh hoạt công dân cho các sinh viên IU năm 2022-2023 sẽ tập trung vào các nội dung chính như sau:
    ➼ Chuyên đề về Giáo dục chính trị - tư tưởng: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực giáo dục; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trong trường học, Khu Đô Thị ĐHQG-HCM và trên môi trường mạng xã hội
    ➼ Chuyên để về Kiến thức pháp luật: trong lĩnh vực giáo dục, trong hoạt động nghề nghiệp liên quan
    ➼ Chuyên đề về ĐHQG-HCM: tổng quan về ĐHQG-HCM, nội dung về chương trình đào tạo và quy định chuẩn đầu ra, Kế hoạch Chiến lược ĐHQG-HCM giai đoạn 2021-2025
    ➼ Chuyên đề về Kỹ năng, trách nhiệm đạo đức, lối sống: giới thiệu và nhắc lại các tiêu chuẩn của một sinh viên sắp tốt nghiệp, theo như Bộ phẩm chất và năng lực sinh viên tốt nghiệp ĐHQG-HCM (ban hành theo quyết định số 1658/QĐ-ĐHQG ngày 24/12/2020).

  * Xin các bạn sv lưu ý là thường xuyên check mail và thông báo trên edusoft để không bỏ mất bữa SHCD nào để tránh phiền phức sau này.

SEE Logo