school and education

Đăng ký học 4 bài lý luận chính trị cho Đoàn viên (Posted on 16/03/2022)

 hcmiu logo main

  Ban thường vụ Đoàn trường thông báo về việc tổ chức lớp học “Bốn bài lý luận chính trị” dành cho đoàn viên năm học 2021-2022, với các nội dung học tập chính trị trong lớp này là bắt buộc với tất cả các Đoàn viên. Các bạn nhớ để ý các nội dung và mốc thời gian bên dưới để thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra cho lớp học này:

  1. Đối tượng - thời gian - hình thức:
    - Đối tượng: Đoàn viên sinh viên, cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt của trường Đại học Quốc tế.
    - Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30, ngày 19/3/2022
    - Hình thức: Trực tuyến thông qua nền tảng Zoom

  2. Nội dung:
    - Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
    - Bài 2. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
    - Bài 3. Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.
    - Bài 4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

  3. Tài liệu:
    - Sách “Các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên”
    - Infographic các bài học lý luận chính trị + slide của báo cáo viên

  4. Hình thức kiểm tra, đánh giá, công nhận:
    4.1 Phương thức đánh giá kết quả học tập
      + Phần trắc nghiệm: đảm bảo 70% câu hỏi kiếm thức chung về 4 bài học lý luận chính trị. 30% câu hỏi kiến thức mở rộng có liên quan tới 4 bài học lý luận chính trị.
      + Phần tự luận: 1 câu hỏi
    4.2. Thời gian kiểm tra, đánh giá: ngày 19/03 đến 21/03/2022.
    4.3. Điều kiện công nhận hoàn thành việc học tập:
      + Học viên đạt trên 50% số điểm và có tham gia đầy đủ buổi học (có điểm danh theo thời lượng tham gia lớp học do hệ thống ghi nhận) mới được công nhận đã hoàn thành chương trình học tập.

* Link Đăng ký: https://tinyurl.com/bonbaiLLCT  (15-17/ 03/ 2022)
**Link nộp giấy chứng nhận cho các Đoàn viên đã hoàn thành lớp học: https://tinyurl.com/GCN4baiLLCT (15-17/ 03/ 2022)

 

SEE Logo