school and education

Môn Giáo dục Thể Chất và các môn thực hành của HK III

  Theo thông báo mới nhất từ phòng Đào Tạo, tất cả các lớp của môn Giáo dục Thể Chất sẽ không mở trong HK III, năm học 2020-2021. Các môn thực hành yêu cầu phải có sử dụng các phòng lab trên trường cũng sẽ không được mở. Nhưng xin hãy liên lạc trước để xem có môn thực hành nào được đổi sang phương pháp online hay không.

  Các môn thực hành đã được xác nhận là sẽ đóng:
1. Môn Chemistry Laboratory – CH012IU
2. Môn Physics 3 Laboratory – PH016IU

SEE Logo