school and education

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2020

Căn cứ vào chủ trương đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Quốc tế, nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học (SVNCKH) cấp trường năm 2020 như sau:

MỤC TIÊU VÀ Ý NGHĨA
Phát động và triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của học viên/sinh viên (gọi chung là sinh viên) trong toàn trường qua đó nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao.
Phát huy năng lực tư duy sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học; hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên. Qua đó, tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học.
Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên có thời gian thực hiện các công trình nghiên cứu. Từ đó các đơn vị tổ chức đánh giá xét chọn một số công trình SVNCKH có chất lượng tốt để gửi dự thi giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” các cấp năm 2020.

NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Những quy định chung:
Đối tượng tham gia hội nghị SVNCKH là tất cả các sinh viên đang theo học đại học và học viên cao học hệ chính quy tại trường tính đến thời điểm nộp công trình NCKH dự thi.
Mỗi công trình NCKH có thể do một hay nhiều sinh viên thực hiện, nhưng tổng số tham gia thực hiện một công trình không quá 05 người. Công trình phải xác định và ghi rõ tên sinh viên chịu trách nhiệm chính.
Đề tài/công trình gửi tham gia phải đảm bảo tính khoa học, có tính mới, tính sáng tạo và có khả năng ứng dụng thực tiễn.
Công trình SVNCKH năm học (2019-2020) không được trùng lặp với những công trình khoa học mà sinh viên các năm trước đã nghiên cứu.
Công trình SVNCKH phải được viết bằng tiếng Anh. Nếu công trình được chọn dự thi các cấp phải có thêm 2 bản toàn văn dịch ra Tiếng Việt.
Công trình SVNCKH phải gắn với chuyên ngành của sinh viên đăng ký và được hội đồng NCKH cấp Bộ Môn/Khoa phê duyệt.
Các đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở dành cho sinh viên và học viên cao học năm 2019 phải tham gia báo cáo tại hội nghị.
Các công trình SVNCKH gửi dự thi cấp trường do các Khoa/Bộ Môn/Trung tâm tổ chức đánh giá xét chọn phải đạt số điểm từ 70 điểm trở lên.
Công trình SVNCKH xuất sắc nhất cấp trường sẽ được chọn dự thi giải thưởng sinh viên các cấp.

Lĩnh vực nghiên cứu:
Các công trình SVNCKH có thể thuộc lĩnh vực:
Khoa học tự nhiên
Khoa học kỹ thuật
Khoa học sự sống
Khoa học xã hội
Tất cả các công trình được chấp nhận sẽ được công bố trong kỷ yếu hội nghị.

Hình thức trình bày:
Nội dung công trình được đánh máy trên giấy A4 (210 x 297 mm), phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, lề trái 3cm, lề phải 2cm, lề trên 2cm, lề dưới 2cm, cách dòng 1.5 lines, đánh số thứ tự trang ở chính giữa trang, vị trí ở phía dưới mỗi trang. Tài liệu tham khảo phải định dạng theo kiểu APA (6th Ed.).
Các bài viết nên có độ dài không quá 20 trang bao gồm các bảng và tài liệu tham khảo với một tóm tắt ngắn không quá 250 từ.

Tiến độ thực hiện:
Ngày 25/9/2020: Sinh viên, học viên cao học nộp công trình đăng ký tại Khoa/Bộ môn/Trung tâm.
Từ ngày 28/9 đến 02/10/2020: Khoa/Bộ môn/Trung tâm tổ chức xét duyệt các công trình và Trợ lý Nghiên cứu Khoa học tổng hợp gửi về cho Ban tổ chức.
Từ ngày 05 đến 09/10/2020: Ban tổ chức xét duyệt các công trình tham gia Hội nghị.
Ngày 16/10/2020: Thông báo kết quả và gửi thư mời các tác giả báo cáo công trình.
Ngày 26 đến 30/10/2020 (1 ngày) như sau: Tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học

Cơ cấu giải thưởng:
Nhà trường sẽ xét các giải Nhất, Nhì, Ba cho các công trình SVNCKH theo bốn lĩnh vực.
Thưởng cho các công trình SVNCKH đạt giải:
Được tặng giấy khen của Hiệu trưởng.
Được giới thiệu tham gia dự thi giải thưởng các cấp.
Được hỗ trợ ươm tạo khởi nghiệp.
Được nhận mức khen thưởng cho mỗi lĩnh vực như sau:
Giải Nhất: 3.000.000 đồng/đề tài
Giải Nhì: 2.000.000 đồng/đề tài
Giải Ba: 1.000.000 đồng/đề tài
Giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải Nhất: 2.500.000 đồng/đề tài và giấy khen của Hiệu trưởng.

SEE Logo