school and education

  • HOME
  • ABOUT US ▼
  • Announcements
  • Thông báo về việc đăng ký đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở dành cho sinh viên và học viên sau đại học năm 2020

Thông báo về việc đăng ký đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở dành cho sinh viên và học viên sau đại học năm 2020

Nhà trường thông báo về kế hoạch đăng ký đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở dành cho sinh viên và học viên sau đại học năm 2020 như sau:

1.Đối tượng:
Chủ nhiệm đề tài (CNĐT) đang theo học chương trình Đại học hoặc Sau Đại học của Nhà trường, có hướng nghiên cứu cùng với hướng của chương trình đào tạo.
CNĐT đang theo học chương trình Đại học có điểm trung bình học tập từ 7.0 trở lên đối với khối ngành thuộc chuẩn đạt AUN và từ 7.5 trở lên với các ngành còn lại.
Có sự đồng ý của Giảng viên hướng dẫn (GVHD).
Ưu tiên cho CNĐT là sinh viên năm thứ hai, năm thứ ba; Học viên cao học năm thứ nhất; Nghiên cứu sinh năm thứ nhất, năm thứ hai.

2.Kinh phí – Thời gian thực hiện:
Thời gian thực hiện tối đa 12 tháng và quy mô kinh phí tối đa 7 triệu đồng thực hiện theo quy chế tự chủ đối với chủ nhiệm đề tài là sinh viên và học viên cao học.
Thời gian thực hiện tối đa 24 tháng và quy mô kinh phí tối đa 20 triệu đồng thực hiện theo quy chế tự chủ đối với chủ nhiệm đề tài là nghiên cứu sinh.

3.Sản phẩm Khoa học:
Có ít nhất 01 (một) công bố khoa học được báo cáo tại Hội nghị Khoa học Sinh viên cấp trường trở lên đối với chủ nhiệm đề tài là sinh viên và học viên cao học.
Có ít nhất 01 (một) bài báo đăng toàn văn trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục Scopus trở lên đối với chủ nhiệm đề tài là nghiên cứu sinh.

4.Thời gian đăng ký:
a. Sinh viên và học viên sau đại học nộp hồ sơ đăng ký về Khoa/ Bộ môn/ Trung tâm trước 16g00 Thứ Sáu ngày 25/9/2020 gồm:
+ Thuyết minh đề cương (Mẫu S1).
+ Bảng điểm (Đối với sinh viên).
b.Đơn vị gửi công văn danh sách các đề tài tham gia xét duyệt (Mẫu S7 và S8) về Phòng QLKH trước 16g00 Thứ Sáu ngày 02/10/2020.

Chi tiết về các biểu mẫu dành cho CNĐT và các Khoa/ Bộ môn/ Trung tâm vui lòng truy cập tại địa chỉ: https://ord.hcmiu.edu.vn/bieumau 

SEE Logo