school and education

  • HOME
  • Students ▼
  • Academic Advising

Academic Advisors

School Year

Advisors

Office

2018 AC

Tôn Thất Long A2.206

2018 EE

Đỗ Ngọc Hùng A2.206

2017 EE & Twining

Võ Minh Thạnh

A2.201

2017 AC

Nguyễn Bình Dương

A2.206

2016 EE

Vương Quốc Bảo

A2.109

2016 AC

Nguyễn Thái Châu

A2.202

2016 Twining

Nguyễn Tuấn Đức

A2.206

2015 EE

Mai Linh

A2.206

2015 AC

Võ Tấn Phước

A2.206

2015 Twining

Nguyễn Tuấn Đức

A2.206

2014 EE

Đỗ Ngọc Hùng

A2.206

2014 AC

Tôn Thất Long

A2.206

2014 Twining

Nguyễn Tuấn Đức

A2.206

2013 EE

Võ Minh Thạnh

A2.201

2013 Twining

Nguyễn Tuấn Đức

A2.206

2012 EE

Nguyễn Ngọc Trường Minh

A2.206

SEE Logo