school and education

Dời ngày thi đánh giá năng lực ĐHQG

Do tình tiết của dịch COVID-19, ĐHQG chính thức thông báo dời ngày thì của đợt đánh giá năng lực sang ngày 30/08/2020.
Original Article: VNU - Kì thi Đánh Giá Năng Lực 2020

SEE Logo