school and education

  • HOME
  • Academics ▼
  • Undergraduate »
  • » Control Engineering and Automation

Control Engineering and Automation

  Chương trình Kỹ thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa được thiết kế trên cở sở đối sánh các chương trình tương tự ở trong nước và quốc tế vào năm 2014. Chương trình được thiết kế, vận hành để hướng đến các chứng chỉ kiểm định chất lượng quốc tế trong tương lai.

  Chương trình đào tạo Kỹ thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa được giảng dạy bằng tiếng Anh với số tín chỉ tối thiểu là 152 và được phân bổ trong thời gian 4 năm học.

  Tùy vào trình độ tiếng Anh đầu vào của các sinh viên, các lớp tiếng Anh tăng cường sẽ được sắp xếp theo phân bố chuẩn của chương trình đào tạo.

  Thứ tự chuẩn tiếng Anh đầu vào của trường Đại học Quốc Tế - Đại Học Quốc Gia từ cao tới thấp được phân như sau:
    1. Academic Enghlish 1 ( TOEFL iBT ≥ 56 hoặc IELTS ≥ 5.5 ) ***
    2. Intensive English 2 ( TOEFL iBT ≥ 35 hoặc IELTS ≥ 5.0 )***
    3. Intensive English 1 ( TOEFL iBT < 35 hoặc IELTS < 5.0 )***
   4. Intensive English 0 ( IELTS < 4.5 )***
*** Cập nhật tới 19/07/2021

  Các sinh viên được xếp loại Intensive English 0 sẽ phải hoàn tất chương trình tiếng Anh IE 0 trước khi chính bắt đầu học theo chương trình Intensive English 1 được liệt kê bên dưới.

Academic English

Freshman Year (1st year)

Semester 1

Semester 2

MA001IU

Calculus 1

4

MA003IU

Calculus 2

4

PH013IU

Physics 1 (Mechanics)

2

PH014IU

Physics 2 (Thermodynamics)

2

PE015IU

Philosophy of Marxism and Leninism

3

PE017IU

Scientific socialism

2

EN007IU

Writing AE1

2

EN011IU

Writing AE 2

2

EN008IU

Listening AE1

2

EN012IU

Speaking AE2

2

PT001IU

Physical Training 1

0

MA027IU

Applied Linear Algebra

2

PE016IU

Political economics of Marxism and Leninism

2

EE049IU

Introduction to EE

3

     

PE008IU

Critical Thinking 

3

     

PT002IU

Physical Training 2

0

Total Credits

15

Total Credits

20

Summer Semester

EE050IU

Intro to Computer for Engineers

3

 

 

Total Credits

3

   

Sophomore Year (2nd year)

Semester 1

Semester 2

EEAC001IU

Materials Science & Engineering

3

MA026IU

Probability& Random Process

3

EEAC021IU

Mathematics for Engineers

4

MA024IU

Differential Equations

4

EE051IU

Principles of EE 1

3

PH012IU

Physics 4 (Optics & Atomics)

2

EE052IU

Principles of EE 1 Lab

1

EE010IU

Electromagnetic Theory

3

EE053IU

Digital Logic Design

3

EE055IU

Principles of EE 2

3

EE054IU

Digital Logic Design Lab

1

EE056IU

Principles of EE 2 Lab

1

EE057IU

Programming for Engineers

3

EE090IU

Electronics Devices

3

EE058IU

Programming for Engineers Lab

1

EE091IU

Electronics Devices Lab

1

     

PE018IU

History of Vietnamese Communist Party 

2

Total Credits

19

Total Credits

22

Summer Semester

 

Military Training

 

 

 

Junior Year (3rd year)

Semester 1

Semester 2

EE088IU

Signals & Systems

3

EE092IU

Digital Signal Processing

3

EE089IU

Signals & Systems Lab

1

EE093IU

Digital Signal Processing Lab

1

EE083IU

Micro-processing Systems

3

EEAC004IU

PC Based Control and SCADA System

3

EE084IU

Micro-processing Systems Lab

1

EEAC005IU

PC Based Control and SCADA System Lab

1

EEAC020IU

Theory of Automatic Control

4

EEAC006IU

Programmable Logic Control

3

EE130IU

Capstone Design 1

2

EEAC007IU

Programmable Logic Control Lab

1

 

General Elective

3

EEAC008IU

Sensors and Instrumentation

3

PE020IU

Engineering Ethics and Professional Skills

3

EE131IU

Capstone Design 2

2

PE019IU

Ho Chi Minh's Thoughts

2

EEAC--IU

AC Elective Course 01

4

Total Credits

21

Total Credits

21

Summer Semester

 EE112IU

Summer Internship

3

 

 

Senior Year (4th year)

Semester 1

Semester 2

EE107IU

Senior Project

2

EE097IU

Thesis

10

EEAC--IU

AC Elective Course 02

3

     

EEAC--IU

AC Elective Course 03

3

     

EEAC--IU

AC Elective Course 04

3

     

EE114IU

Entrepreneurship

3

   

EEAC--IU

AC Elective Course 05

3

   

Total Credits

17

Total Credits

10

Intensive English 2

Freshman Year (1st year)

Semester 1

Semester 2

MA001IU

Calculus 1

4

MA003IU

Calculus 2

4

EN074IU

Reading & Writing IE2

0

EN007IU

Writing AE1

2

EN075IU

Listening & Speaking IE2

EN008IU

Listening AE1

2

PT001IU

Physical Training 1

0

PE015IU

Philosophy of Marxism and Leninism

3

     

PE016IU

Political economics of Marxism and Leninism

2

     

PH013IU

Physics 1 (Mechanics)

2

     

EE049IU

Introduction to EE

3

     

PT002IU

Physical Training 2

0

     

PE008IU

Critical Thinking 

3

Total Credits

4

Total Credits

21

Summer semester

PH014IU

Physics 2 (Thermodynamics)

2

EN011IU

Writing AE 2

2

PE017IU

Scientific socialism

2

EN012IU

Speaking AE2

2

MA027IU

Applied Linear Algebra

2

     

Total Credits

10

Sophomore Year (2nd year)

Semester 1

Semester 2

EEAC001IU

Materials Science & Engineering

3

MA026IU

Probability& Random Process

3

EEAC021IU

Mathematics for Engineers

4

MA024IU

Differential Equations

4

EE050IU

Intro to Computer for Engineers

3

PH012IU

Physics 4 (Optics & Atomics)

2

EE051IU

Principles of EE 1

3

EE010IU

Electromagnetic Theory

3

EE052IU

Principles of EE 1 Lab

1

EE055IU

Principles of EE 2

3

EE053IU

Digital Logic Design

3

EE056IU

Principles of EE 2 Lab

1

EE054IU

Digital Logic Design Lab

1

EE090IU

Electronics Devices

3

EE057IU

Programming for Engineers

3

EE091IU

Electronics Devices Lab

1

EE058IU

Programming for Engineers Lab

1

PE018IU

History of Vietnamese Communist Party 

2

Total Credits

22

Total Credits

22

Summer Semester

 

Military Training

 

 

 

Junior Year (3rd year)

Semester 1

Semester 2

EE088IU

Signals & Systems

3

EE092IU

Digital Signal Processing

3

EE089IU

Signals & Systems Lab

1

EE093IU

Digital Signal Processing Lab

1

EE083IU

Micro-processing Systems

3

EEAC004IU

PC Based Control and SCADA System

3

EE084IU

Micro-processing Systems Lab

1

EEAC005IU

PC Based Control and SCADA System Lab

1

EEAC020IU

Theory of Automatic Control

4

EEAC006IU

Programmable Logic Control

3

EE130IU

Capstone Design 1

2

EEAC007IU

Programmable Logic Control Lab

1

 

General Elective

3

EEAC008IU

Sensors and Instrumentation

3

PE020IU

Engineering Ethics and Professional Skills

3

EE131IU

Capstone Design 2

2

PE019IU

Ho Chi Minh's Thoughts

2

EEAC--IU

AC Elective Course 01

4

           

Total Credits

22

Total Credits

21

Summer Semester

 EE112IU

Summer Internship

3

 

 

Senior Year (4th year)

Semester 1

Semester 2

EE107IU

Senior Project

2

EE097IU

Thesis

10

EEAC--IU

AC Elective Course 02

3

     

EEAC--IU

AC Elective Course 03

3

     

EEAC--IU

AC Elective Course 04

3

     

EE114IU

Entrepreneurship

3

   

EEAC--IU

AC Elective Course 05

3

   

Total Credits

17

Total Credits

10

Intensive English 1

Freshman Year (1st year)

Semester 1

Semester 2

EN072IU

Reading & Writing IE1

0

EN074IU

Reading & Writing IE2

0

EN073IU

Listening & Speaking IE1

EN075IU

Listening & Speaking IE2

PT001IU

Physical Training 1

0

MA001IU

Calculus 1

4

     

PT002IU

Physical Training 2

0

Total Credits

0

Total Credits

4

Summer semester

MA003IU

Calculus 2

4

EN007IU

Writing AE1

2

PH013IU

Physics 1 (Mechanics)

2

EN008IU

Listening AE1

2

Total Credits

10

Sophomore Year (2nd year)

Semester 1

Semester 2

MA027IU

Applied Linear Algebra

2

MA026IU

Probability& Random Process

3

EEAC021IU

Mathematics for Engineers

4

PE008IU

Critical Thinking 

3

PH014IU

Physics 2 (Thermodynamics)

2

EE053IU

Digital Logic Design

3

PE015IU

Philosophy of Marxism and Leninism

3

EE054IU

Digital Logic Design Lab

1

EN011IU

Writing AE 2

2

EE055IU

Principles of EE 2

3

EN012IU

Speaking AE2

2

EE056IU

Principles of EE 2 Lab

1

EE050IU

Intro to Computer for Engineers

3

EE057IU

Programming for Engineers

3

EE051IU

Principles of EE 1

3

EE058IU

Programming for Engineers Lab

1

EE052IU

Principles of EE 1 Lab

1

EE010IU

Electromagnetic Theory

3

PE016IU

Political economics of Marxism and Leninism

2

EE049IU

Introduction to EE

3

Total Credits

24

Total Credits

24

Summer semester

MA024IU

Differential Equations

4

     

PH012IU

Physics 4 (Optics & Atomics)

2

PE018IU

History of Vietnamese Communist Party 

2

 

Military Training

       

Total Credits

8

Junior Year (3rd year)

Semester 1

Semester 2

EEAC001IU

Materials Science & Engineering

3

EE092IU

Digital Signal Processing

3

EE088IU

Signals & Systems

3

EE093IU

Digital Signal Processing Lab

1

EE089IU

Signals & Systems Lab

1

EEAC004IU

PC Based Control and SCADA System

3

EE083IU

Micro-processing Systems

3

EEAC005IU

PC Based Control and SCADA System Lab

1

EE084IU

Micro-processing Systems Lab

1

EEAC006IU

Programmable Logic Control

3

EEAC020IU

Theory of Automatic Control

4

EEAC007IU

Programmable Logic Control Lab

1

EE090IU

Electronics Devices

3

EEAC008IU

Sensors and Instrumentation

3

EE091IU

Electronics Devices Lab

1

EE131IU

Capstone Design 2

2

EE130IU

Capstone Design 1

2

EEAC--IU

AC Elective Course 02

3

PE020IU

Engineering Ethics and Professional Skills

2

PE019IU

Ho Chi Minh's Thoughts

2

     

PE017IU

Scientific socialism

2

Total Credits

24

Total Credits

24

Summer Semester

 EE112IU

Summer Internship

3

 

 

Senior Year (4th year)

Semester 1

Semester 2

EE107IU

Senior Project

2

EE097IU

Thesis

10

EEAC--IU

AC Elective Course 03

3

EEAC--IU

AC Elective Course 01

4

EEAC--IU

AC Elective Course 04

3

     

EEAC--IU

AC Elective Course 05

3

     

EE114IU

Entrepreneurship

3

   
 

General Elective

3

   

Total Credits

17

Total Credits

14

General Elective Courses ( Tự Chọn Chung )

Sub ID

Subjects

Credit(s)

IS026IU

Project Management

3

IS033IU

Multi-Criteria Decision Making

3

IS061IU

Information systems in Supply chain

3

IS045IU

Leadership

3

IS019IU

Production Management

3

BA003IU

Principles Of Marketing

3

BA006IU

Business Communication

3

BA020IU

Business Ethics

3

BA197IU

Introduction to Sociology

3

BA130IU

Organizational Behavior

3

BA167IU

Introduction to Vietnamese Legal System

3

BA169IU

Management Information System

3

EE072IU

Computer and Communication Network

3

IT094IU

Information System Management

4

IT063IU

Theoretical Models in Computing

4

ET Elective Courses ( Tự Chọn Chuyên Ngành )

EE061IU

EE062IU

Analog Electronics

Analog Electronics Laboratory

3

1

EEAC011IU

EEAC012IU

Automation Manufacturing System and Technique

Automation Manufacturing System and Technique Lab

3

1

EEAC013IU

Power System and Equipment

3

EEAC014IU

Neuron Network and Fuzzy Logics

3

EEAC015IU

Robotics

3

EEAC016IU

Industrial Electronics

3

EEAC017IU

Digital Control

3

EEAC009IU

Electric Safety

2

EEAC010IU

Electric Machine

3

EE104IU

EE118IU

Embedded Real-time Systems

Embedded Real-time Systems Laboratory

3

1

EE102IU

Stochastic Signal Processing

3

EE103IU

EE122IU

Image Processing and Computer Vision

Image Processing and Computer Vision Laboratory

3

1

EEAC018IU

Advanced Control Engineering

3

EEAC019IU

System Diagnostic

3

EE068IU

EE115IU

Principles of Communication

Principles of Communication Laboratory

3

1

EE079IU

EEAC001IU

Power Electronics

Power Electronics Laboratory

3

1

EE127IU

Machine Learning and Artificial Intelligence

3

EE133IU

Emerging Engineering Technologies

3

EE103IU

EE122IU

Image Processing

Image Processing Laboratory

3

1

SEE Logo